Program osnovnih istraživanja - Projektni period 2011-2015.

„Genetička i fenetička raznovrsnost u prirodnim populacijama u različitim sredinama – doprinos polimorfizama B hromozoma" #173003, Rukovodilac: dr Mladen Vujošević

„Evolucija u laboratoriji i adaptacije u prirodi" #173007, Rukovodilac: dr Branka Tucić

„Odgovor neuroendokrinog sistema pacova na odabrane biljne ekstrakte, fitoestrogene, steroidne i peptidne hormone" #173009, Rukovodilac: dr Verica Milošević

„Procena ekofiziološkog i genetičkog diverziteta biljaka u šumskim ekosistemima" #173011, Rukovodilac: dr Srđan Bojović

„Molekularni mehanizmi fiziološke i farmakološke kontrole inflamacije i kancera" #173013, Rukovodilac: dr Stanislava Stošić-Grujičić

„Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji" #173014, Rukovodilac: dr Duško Blagojević

„Biotehnologija in vitro – gajene, lekovite i ugrožene biljne vrste" #173015, Rukovodilac: dr Branka Vinterhalter

„Ekofiziološke adaptivne strategije biljaka u uslovima multipnog stresa" #173018, Rukovodilac: dr Pavle Pavlović

„Signalni molekuli u dijabetesu: identifikacija potencijalnih bioloških markera uključenih u modifikaciju i integraciju signalnih puteva u cilju predikcije i intervencije u dijabetesu" #173020, Rukovodilac: dr Goran Poznanović

„Neurobiologija spavanja u starenju i bolest – elektroencefalografski markeri i modeliranje u proceni poremećaja" #173022, Rukovodilac: dr Jasna Šaponjić

„Fiziološka, hemijska i molekularna analiza diverziteta odabranih retkih i ugroženih biljnih vrsta i upotreba biotehnologije u cilju ex situ zaštite i produkcije biolški aktivnih jedinjenja" #173024, Rukovodilac: dr Danijela Mišić

„Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta" #173025, Rukovodilac: dr Predrag Simonović

„Uticaj magnetnih polja i drugih sredinskih stresora na fiziološke odgovore i ponašanje različitih vrsta" #173027, Rukovodilac: dr Branka Petković

„Karakterizacija i primena metabolita gljiva i utvrđivanje potencijala novih biofungicida" #173032, Rukovodilac: dr Jelena Vukojević

„Ćelijski i molekulski mehanizmi oporavka pacova od eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa" #173035, Rukovodilac: dr Đorđe Miljković

„Imunomodulatorni efekti ksenobiotika i biotičkih faktora životne sredine na populacije mišolikih glodara" #173039, Rukovodilac: dr Milena Kataranovski

„Molekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa" #173041, Rukovodilac: dr Zorica S. Saičić

„Diverzitet vodozemaca i gmizavaca Balkana: evolucioni aspekti i konzervacija" #173043, Rukovodilac: dr Miloš Kalezić

„Uloga autofagije u regulaciji smrti tumorskih ćelija" #173053, Rukovodilac: dr Ljubica Harhaji-Trajković

„Uloga reaktivnih vrsta kiseonika i azota u reprodukciji: moguća primena u lečenju humanog steriliteta" #173054, Rukovodilac: dr Vesna Otašević

„Belo ili/i mrko: značaj masnog tkiva u održanju ukupne redoks zavisne metaboličke kontrole u fiziološkim adaptacijama i metaboličkim poremećajima" #173055, Rukovodilac: dr Bato Korać

„Plastičnost mozga tokom starenja: uticaj dijetalne restrikcije i anestezije" #173056, Rukovodilac: dr Selma Kanazir

„Neurološki razvoj kod prenatalne izloženosti ploda antiepileptičnoj terapiji" # #175006, Rukovodilac: dr Slobodan Sekulić

Program sufinansiranja integralnih i interdisciplinarnih istraživanja

„Uloga steroidnih hormona u neuroendokrinoj adaptaciji na stres i patofiziologiji metaboličkog sindroma – molekularni mehanizmi i kliničke implikacije #41009

„Ćelijska i molekulska osnova neuroinflamacije: potencijalna ciljna mesta za translacionu medicinu i terapiju" #41014, Rukovodilac: dr Mirjana Stojiljković

Uloga folata, homocisteina i polinezasićenih masnih kiselina u tretmanu neuropsihijatrijskih poremećaja udruženih sa patofiziologijom metaboličkog sindroma #41030

„Identifikacija molekularnih markera za predikciju progresije tumora, odgovora na terapiju i ishoda bolesti" #41031, Rukovodilac: dr Nikola Tanić

Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja

„Razvoj i primena biotehnoloških postupaka u dobijanju zdravog sadnog materijala ukrasnih biljaka" #31019, Rukovodilac: dr Angelina Subotić

„Razvoj i primena proteinskih markera u odabiru sorti krompira otpornih prema visokim temperaturama" #31049, Rukovodilac: dr Ivana Momčilović

Nacionalni projekti kojima rukovode druge institucije

Program osnovnih istraživanja

“Dinamika genofonda, genetička i fenotipska varijabilnost populacija u zavisnosti od promenljivosti sredine” #173012. Nosilac: Biološki fakultet, Beograd. Rukovodilac: dr Marko Anđelković.

"Kategorizacija i primena metabolita gljiva i utvrđivanje potencijala novih biofungicida” #173032. Nosilac: Biološki fakultet, Beograd. Rukovodilac: dr Jelena Vukojević.

”Interakcije membrana sa unutar ćelijskim i apaplastičnim prostorom: izučavanja bioenergetike i signalizacije koristeći biofizičke i biohemijske metode” #173040. Nosilac: Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd. Rukovodilac: dr Željko Vučinić.

"Ribe kao bioindikatori stanja kvaliteta otvorenih voda Srbije” #173045. Nosilac: Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd. Rukovodilac: dr Mirjana Lenhardt.

”Ispitivanje molekularno genetskih. patohistoloških i imunohemijskih karakteristika neuro-mišićnih bolesti” #175083. Nosilac: Medicinski fakultet, Beograd. Rukovodilac: dr Vidosava Rakočević-Stojanović.

”Neurološki razvoj kod prenatalne izloženosti ploda antiepileptičnoj terapiji” #175006. Nosilac: Medicinski fakultet, Novi Sad. Rukovodilac: dr Slobodan Sekulić.

”Proučavanje odnosa strukture i aktivnosti novosintetisanih biološki aktivnih supstanci” #172032. Nosilac: IHTM, Beograd. Rukovodilac:dr Slađana Kostić Rajačić.

”Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata u akumulacijama vode za piće-istraživanje metode i postupaka smanjivanja uticaja biogeohemijskih anomalija” #176018. Nosilac: IHTM, Beograd. Rukovodilac:dr Milka Vidović.

”Filogenetski pristup analizi molekularne evolucije visoko varijabilnih virusa – koinfekcije. integracija virusa i domaćina” #175024. Nosilac: Medicinski fakultet, Beograd. Rukovodilac:dr Maja Stanojević.

“Strukturne i biohemijske karakteristike poremećaja sinaptičke plastičnosti u psihijatrijskim oboljenjima” #175058. Nosilac: Medicinski fakultet, Beograd. Rukovodilac: dr Nataša Petronijević.

“Molekularne osobine i modifikacije nekih respiratornih i nutritivnih alergena” #172024. Nosilac: Hemijski fakultet, Beograd. Rukovodilac: dr Tanja Ćirković Veličković.

Program sufinansiranja integralnih i interdisciplinarnih istraživanja

„Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima“ #43002. Nosilac: PMF, Novi Sad. Rukovodilac: dr Miroslav Vesković.

„Primene niskotemperaturnih plazmi u biomedicini, zaštiti čovekove okoline i nanotehnologijama“ #41011. Nosilac: Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu. Rukovodilac: dr Nevena Puač.

„Modulacija signalnih puteva koji kontrolišu intracelularni energetski balans u terapiji tumora i neuro-imuno-endokrinih poremećaja“ # 41025. Nosilac: Medicinski fakultet, Beograd. Rukovodilac: dr Vladimir Trajković.

„Biološki mehanizmi, nutritivni unos i status polinezasicenih masnih kiselina i folata: Unapredjenje ishrane u Srbiji“ # 41030. Nosilac: Institut za medicinska istraživanja, Beograd. Rukovodilac: dr Marija Glibetić.

„Generisanje i karakterizacija nanofotonskih funkcionalnih struktura u biomedicini i informatici“ # 45016. Nosilac: Institut za fiziku, Beograd. Rukovodilac: dr Branislav Jelenković

„Biomarkeri u neurodegenerativnim i malignim procesima" # 41005. Nosilac: Biološki fakultet, Beograd. Rukovodilac: dr Pavle Andjus.

„Novi autothoni izolati bakterija Lysobacrer sp. i Pseudomonas sp. kao važan izvor metabolite korisnih u za biotehnologiju, stimulaciju rasta biljaka i kontrolu bolesti bilja: od izolata do preparata“ # 46007. Nosilac: Institut za zemljište, Beograd. Rukovodilac: dr Dragana Jošić.

„Razvoj integrisanih sistema upravljanja štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji sa ciljem prevazilaženja rezistentnosti I unapređenja kvaliteta I bezbednosti hrane“ # 46008. Nosilac: Poljoprivredni fakultet, Beograd. Rukovodilac: dr Aleksa Obradović.

„Modifikacije antioksidativnog metabolizma biljaka sa ciljem povećanja tolerancije na abiotski stres i indentifikacija novih biomarkera sa primenom u remedijaciji i biomonitoringu degradiranih staništa“ # 43010. Rukovodilac: dr Sonja Venjović Jovanović.

Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja

„Merenje i modeliranje fizičkih, hemijskih, bioloških i morfodinamičkih parametara reka i vodnih akumulacija“ #37009. Nosilac: Građevinski fakultet, Beograd. Rukovodilac: dr Zorana Naunović.