Projektni period 2006-2011.

Program osnovnih istraživanja

"Akutni i hronični stres: mehanizmi regulacije homeostaze u akutnoj radiacionoj bolesti i dijabetesu" #143002, Rukovodilac: dr Goran Poznanović

"Ekspresija i funkcija glukokortikosteroidnog receptora i proteina toplotnog stresa u patofiziološkim stanjima i stresu." #143003, Rukovodilac: dr Gordana Matić

"Molekularna i bihevioralna istraživanja plastičnosti nervnog sistema" #143004, Rukovodilac: dr Selma Kanazir

"Interakcija glije i neurona u procesu oporavka nakon oštećenja centralnog nervnog sistema" #143005, Rukovodilac: dr Mirjana Stojiljković

"Uticaj fitoestrogena, steroidnih i peptidnih hormona na ćelije neuroendokrinog sistema" #143007, Rukovodilac: dr Milka Sekulić

"Identifikacija specifičnih gena za terapiju kancera" #143009, Rukovodilac: dr Sabera Ruždijić

"Genetička raznovrsnost u prirodnim populacijama – uloga B hromozoma" #143011, Rukovodilac: dr Mladen Vujošević

"Adaptivni značaj genetičkog polimorfizma populacija Drosophila" #143014, Rukovodilac: dr Marko Anđelković

"Efekti traumatskih, neurotoksičnih i neuroprotektivnih faktora na električnu aktivnost mozga sisara. Analiza i modeliranje" #143021, Rukovodilac: dr Milka Ćulić

"Tekuće vode Srbije - istraživanje biodiverziteta i korišćenje podataka u tipologiji, izradi ekološkog indeksa i monitoringu ekološkog statusa" #143023, Rukovodilac: dr Predrag Cakić

"Ekofiziološke karakteristike biljaka i njihov potencijal u obnavljanju biodiverziteta narušenih ekosistema" #143025, Rukovodilac: dr Pavle Pavlović

"Regulacija morfogenetskih procesa i sekundarnog metabolizma i genetičke transformacije biljaka u kulturi in vitro" #143026, Rukovodilac: dr Branka Vinterhalter

"Uticaj magnetnih polja kao ekofiziološkog faktora na različite biološke sisteme i moguća primena u biomedicini" #143027, Rukovodilac: dr Zlatko Prolić

"Fiziološka i farmakološka modulacija imunoinflamatornih i malignih bolesti" #143029, Rukovodilac: dr Stanislava Stošić Grujičić

"Svetlosna i hormonalna kontrola rastenja i razvića biljaka, razmnožavanje in vitro i ex situ zaštita retkih i ugroženih vrsta" #143031, Rukovodilac: dr Dragoljub Grubišić

"Biomedicinska ispitivanja i razvoj nekih novih psihotropnih supstanci" #143032, Rukovodilac: dr Mirko Tomić

"Fiziološki i evolucioni aspekti stresnog odgovora u prirodnim i laboratorijskim populacijama" #143033, Rukovodilac: dr Jelica Lazarević

"Uloga redoks aktivnih supstanci u procesima održavanja homeostaze živih sistema" #143034, Rukovodilac: dr Duško Blagojević

"Proučavanje poremećaja homeostaze i određivanje biomarkera oksidacionog stresa kod aerobnih organizama" #143035, Rukovodilac: dr Zorica Saičić

"Istraživanja ekotoksikoloških aspekata delovanja ksenobiotika i biotičkih agenasa na populacije mišolikih glodara" #143038, Rukovodilac: dr Dragan Kataranovski

„Evolucija u heterogenim sredinama" #143040, Rukovodilac: dr Aleksej Tarasjev

"Diverzitet vodozemaca i gmizavaca Balkanskog poluostrva" #143052, Rukovodilac: dr Miloš Kalezić

„Hemijska trauma mozga: biohemiske i kliničke posledice" #143057B, Rukovodilac: dr Ankica Jelenković


Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja:

"Unapređenje proizvodnje ukrasnih biljaka primenom novih tehnologija" # TR6833B, Rukovodilac: dr Angelina Subotić.


Nacionalni projekti kojima su rukovodile druge institucije

„Biofizička istraživanja membranskih procesa. interakcija membranskih receptora i kanala sa spoljašnjim faktorima i intracelularna regulacija” # 143016. Nosilac: Institut za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Željko Vučinić.

„Taksonomska, biohemijska i molekularna istraživanja gljiva i biološki aktivnih supstanci” #143041. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Jelena Vukojević.

„Istraživanja diverziteta, zaštite i održivog korišćenja faune riba, kao bitnih komponenti za razvoj strategije integralnog upravljanja vodenim resursima Srbije” # 143045. Nosilac: Institut za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Mirjana Lenhardt.

„Strukturne, hemijske i molekularne karakteristike nekih biljnih vrsta-fundamentalni značaj i primenljivost” # 143049. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Petar Marin.

„Fiziološki, morfološki i molekulski mehanizmi termoregulacije u adaptivnim procesima izmenjene homeostaze” # 143050. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Gordana Cvijić.

„Biofizičko neuroprofiliranje na eksperimentalnim modelima oštećenja i oporavka centralnog nervnog sistema” # 143054. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Pavle Anđus.

„Citotoksični, citoprotektivni i imunomodulatorni efekti nanočestica” #145073. Nosilac: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Vladimir Trajković.

„Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata i prirodne radioaktivnosti u akumulacijama vode za piće u Republici Srbiji” #146021. Nosilac: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Milka Vidović.

„Interakcije prirodnih proizvoda i njihovih analoga sa proteinima i nukleinskim kiselinama” #142026. Nosilac: Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Dušan Sladić.

„Regulatorni peptidi u integrativnim procesima nervnog i endokrinog sistema” #145003. Nosilac: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Vesna Starčević.


Projektni period 2002-2006.

Program osnovnih istraživanja

"Ekološko-genetičke studije varijabilnosti populacija Drosophila" #1527, Rukovodilac: dr Marko Anđelković

"Indikatori narušenosti strukture i metaboličkih funkcija u terestričnim ekosistemima" #1565, Rukovodilac: dr Branko Karadžić

"Adaptacije u prirodnim i laboratorijskim populacijama" #1570, Rukovodilac: dr Branka Tucić

"Fiziološki, citološki i biohemijski aspekt in vitro regeneracije reliktnih, endemičnih i ugroženig biljnih vrsta" #1573, Rukovodilac: dr Ljiljana Radojević

"Plastičnost rasta i fiziološka plastičnost u odgovoru na sredinski stres kod fitofagnih šumskih insekata" #1615, Rukovodilac: dr Jelica Lazarević

"Integrativna istraživanja vodozemaca i gmizavaca centralnog Balkana" #1623, Rukovodilac: dr Miloš Kalezić

"Limnološka ispitivanja Dunava i Đerdapske akumulacija (1171-943 km)" #1628, Rukovodilac: dr Vesna Martinović-Vitanović

"Efekti magnetnih polja i neuroaktivnih supstanci kao modulatora aktivnosti centralnog nervnog sistema" #1636, Rukovodilac: dr Zlatko Prolić

"Plastičnost mozga: ekspresija neuronalnih gena u fiziološkim i patološkim stanjima" #1641, Rukovodilac: dr Selma Kanazir

"Neurohemijski i neurofiziološki mehanizmi oštećenja i oporavka centralnog nervnog sistema" #1647, Rukovodilac: dr Mirjana Stojiljković

"Modulacija funkcije glukokortikoidnog receptora u toku ćelijskog odgovora na stres" #1654, Rukovodilac: dr Gordana Matić

"Modulacija ekscitabilnosti membrane i ritmovi bioelektrične aktivnosti neurona beskičmenjaka i kičmenjaka. Analiza i modeliranje" #1660, Rukovodilac: dr Milka Ćulić

"Sistemski odgovor na promenjen redoks status" #1669, Rukovodilac: dr Mihajlo Spasić

"Genetički polimorfizam u prirodnim populacijama sisara – poreklo, održavanje i efekti B hromozoma" #1693, Rukovodilac: dr Mladen Vujošević

"Svetlosna i hormonalna kontrola rastenja i razvića biljaka" #1696, Rukovodilac: dr Dragoljub Grubišić

"Karakterizacija potencijalnog psihotrpnog dejstva nekih novosintetisanih i prirodnih neuroaktivnih supstanci" #1704, Rukovodilac: dr Mirko Tomić

"Morfofunkcionalna ispitivanja efekata hormona na neuroendokrini sistem tokom životnog ciklusa" #1710, Rukovodilac: dr Milka Sekulić

"Genetički modifikovane i in vitro gajene biljke – modifikacija morfogeneze, sekundarnog metabolizma i ekonomski značajnih osobina" #1716, Rukovodilac: dr Branka Vinterhalter

"Molekularni mehanizmi regulacije transkripcije gena za akutno-fazne proteine" #1722, Rukovodilac: dr Goran Poznanović

"Evolucija u heterogenim sredinama" #1725, Rukovodilac: dr Jelka Crnobrnja-Isailović

"Ćelijska i molekulska osnova modulacije imunskih poremećaja" #1664, Rukovodilac: dr Stanislava Stošić-Grujičić

"Biodiverzitet i očuvanje genofonda drveća u Srbiji" #1932, Rukovodilac: dr Srđan Bojović


Nacionalni projekti kojima su rukovodile druge institucije

„Razvoj visokoproduktivne akvakulture i njene primene u zaštiti i unapređenju ribljih resursa” #1354. Nosilac: Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu. Rrukovodilac: dr Miroslav Nikčević.

„Diverzitet i fiziologija gljiva i antimikrobna aktivnost sekundarnih metabolita biljaka i gljiva” #1511. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Jelena Vukojević.

„Inventarizacija, monitoring i vrednovanje komponenti faune u integralnoj zaštiti biodiverziteta” #1525. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Ivica Radović.

„Vegetativno i generativno razmnožavanje in vitro ugroženih biljnih vrsta, u cilju ex situ zaštite i produkcije sekundarnih metabolita” #1530. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Radomir Konjević.

„Neuroendokrina kontrola enzimskih sistema i redoks regulacija u uslovima izmenjene homeostaze” #1550. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Vukosava Davidović.

„Hemijske i biohemijske konsekvence metal-ligand interakcija” #1569. Nosilac: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Svetozar Niketić.

„Steroidogeni i antioksidativni enzimi kao indikatori hemijskih stresora iz okoline” #1766. Nosilac: Prirodno-matematički fakultet, Univerzite u Novom Sadu. Rukovodilac: dr Radmila Kovačević.

„Membrane i apoplast. uloga u spoljašnjem i oksidativnom stresu i biohemijskoj regulaciji redoks procesa simplasta” #1934. Nosilac: Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Željko Vučinić.

„Gensko testiranje u praksi” #2019. Nosilac: Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Bogomir Dimitrijević.