Dietray fructose: the good, the bad or the ugly?

Predavač: Prof. Dr. Luc Tappy, Faculty of Biology and Medicine, University of Lausanne, Switzerland

Vreme: 20.11.2014. u 13h

Mesto: Biblioteka IBISS

Photoreceptor crosstalk on the regulation of phototrophism in Arabidopsis

Predavač: Prof. Christian Frankhauser, Fakultet za biologiju i medicinu, Lozana, Švajcarska

Vreme: 03.11.2014. u 13h

Mesto: Biblioteka IBISS

Cerebrovaskularne bolesti i kognitivni poremećaji

Predavač: Dr Vuk MIlošević, Klinika za neurologiju, KC NIš

Vreme: 28.10.2014. u 12h

Mesto: Biblioteka IBISS

Na temu biomedicinskih efekata polifenola prirodnog porekla

Predavač: dr Dragan Milenković, INRA, UMR1019, UNH, CRNH Auvergne, Clermont-Ferrand, Unité de Nutrition Humaine, Clermont Université, Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand, France

Vreme: 14.10.2014. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

THE COST CIM 1160 compound Library and Screening Force

Predavač: dr Nadine Martinet, saradnik na bilateralnom projektu Srbija-Francuska "Pavle Savić"

Vreme: 8.10.2014. u 12:00h

Mesto: BibliotekaIBISS

Anti-vakcinalni pokreti i naučna medicina

Predavač: Srđa Janković, Univerzitetska dečja klinika

Vreme: 25.09.2014. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Polymorphism of flower colour in Iris lutescens: does the colour matter?

Predavač: dr Eric Imbert, Institut des Sciences de l'Evolution, University Montpellier II – France

Vreme: 24.09.2014. u 12:00h

Mesto: BibliotekaIBISS

Uticaj primene valproinske kiseline tokom priploda i gestacije na animalnom modelu miša - efekat na psihomotorni razvoj kod potomaka

Predavač: Jelena Podgorac, IBISS, Odeljenje za neurofiziologiju

Vreme: 17.09.2014. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Uticaj sredinskog stresa na fenotipsku varijabilnost: integrisana procena kanalisanosti, razvojne stabilnosti i alometrije u populacijama zidnog guštera

Predavač: Marko Lazić, Univerzitet u Nišu

Vreme: 03.09.2014. u 13:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Faktor inhibicije migracije makrofaga (MIF) kao potencijalni modulator insulinske aktivnosti. Da li citokin može da utiče na konformaciju i aktivnost hormona?

Predavač: Milica Vujičić, IBISS, Odeljenje za imunologiju

Vreme: 18.06.2014. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Understanding the signs of environmental stress at the molecular level

Predavač: dr Nedeljka Rosić, ARC Early-Career Research Fellow, School of Biological Sciences, Faculty of Science, The University of Queensland, Brisbane, Australia

Vreme: 17.06.2014. u 11:30h

Mesto: Biblioteka IBISS

Sistemska autoimunost u etiologiji neuropsihijatrijskih oboljenja

Predavač: dr Boris Šakić, Department of Psychiatry and Behavioral Neurosciences, McMaster University, Canada

Vreme: 17.06.2014. u 13h

Mesto: Biblioteka IBISS

GMO i stanje biološke sigurnosti u Srbiji

Predavač: Dr Aleksej Tarasjev, IBISS, Odeljenje za evolucionu biologiju

Vreme: 11.06.2014. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Glukokortikoidi i metabolički sindrom - da li je i koliko fruktoza u ishrani štetna?

Predavač: Biljana Bursać i Ana Vasiljević, IBISS, Odeljenje za biohemiju

Vreme: 21.05.2014. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Ekofiziološke karakteristike nekih drvenastih vrsta biljaka i njihov potencijal za revitalizaciju deponije pepela termoelektrana

Predavač: Dr Olga Kostić, Odeljenje za ekologiju IBISS

Vreme: 17.12.2014. u 12h

Mesto: Biblioteka IBISS

Fitoestrogeni-prespektivne supstance u usporavanju reproduktivnog starenja

Predavač: Ivana Medigović, IBISS, Odeljenje za citologiju

Vreme: 12.05.2014. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Adaptacija insekata na hladnoću: promene u sastavu masnih kiselina kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis Hubn

Predavač: Elvira Vukašinović, Odeljenje za biologiju PMF, Novi Sad

Vreme: 27.06.2013. u 12h

Mesto: Biblioteka IBISS

Efekti 5-fluorouracila i kadmijum hlorida na slatkovodne olihohetu Limnodrilus udekemianus Claparede (Tubificidae) mereni upotrebom komet testa

Predavač: Margareta Kračun, IBISS, Odeljenje za hidroekologiju i zaštitu voda

Vreme: 11.06.2013. u 12h

Mesto: Biblioteka IBISS

Supresivni efekat genisteina i daidzeina na hipofizno - tiroidni sistem kastriranih pacova u kasnom srednjem dobu - ažurirana studija

Predavač: Dr Branka Šošić Jurjević, IBISS, Odeljenje za citologiju

Vreme: 24.05.2013. u 12h

Mesto: Biblioteka IBISS

Hormetički efekti u ekologiji i toksikologiji

Predavač: Prof. Dr Branimir K. Hackenberger, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera - Osijek, Hrvatska, Odjel za biologiju, Zavod za kvantitativnu ekologiju, Laboratorij za analizu bioloških sustava

Vreme: 15.05.2013. u 13h

Mesto: Mala sala IBISS

Interakcije insekata i biljaka domaćina - odgovor insekata na delovanje tanina

Predavač: Dr Marija Mrdaković, IBISS, Odeljenje za fiziologiju i biohemiju insekata

Vreme: 24.04.2013. u 12h

Mesto: Biblioteka IBISS

Metaboličke promene kod ženki pacova sa sindromom policističnih jajnika izazvanog dihidrotestosteronom

Predavač: Dr Danijela Vojinović Milutinović, IBISS, Odeljenje za biohemiju

Vreme: 17.04.2013. u 12h

Mesto: Biblioteka IBISS

Protočna citofluorimetrija

Predavač: Dr Đorđe Miljković, IBISS, Odeljenje za imunologiju

Vreme: 04.04.2013. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Kontaktne alergije: uvid iz životinjskih modela bolesti

Predavač: Aleksandra Popov, IBISS, Odeljenje za ekologiju

Vreme: 28.03.2013. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Efekat fulerena na rast tumora in vitro i in vivo

Predavač: Dr Nevena Zogović, dr Maja Misirkić Marjanović, IBISS, Odeljenje za neurofiziologiju

Vreme: 20.03.2013. u 12h

Mesto: Biblioteka IBISS

Uticaj neravnotežene plazme na žive organizme i primena u medicini

Predavači: Akademik Zoran Lj. Petrović i dr Nevena Puač, Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu

Vreme: 15.03.2013. u 13h

Mesto: Biblioteka IBISS

Šta utiče na izbor biljaka domaćina kod insekata?

Predavač: Uroš Savković, IBISS, Odeljenje za evolucionu biologiju

Vreme: 06.03.2013. u 12h

Mesto: Biblioteka IBISS

Aktivnost enzima antioksidacione zaštite u tkivima nekih vrsta slatkovodnih riba iz jezera Gruža

Predavač: Dr Branka Perendija, IBISS, Odeljenje za fiziologiju

Vreme: 22.02.2013. u 12h

Mesto: Biblioteka IBISS

Deficijencija galektina-3 štiti pankreasna ostrvca od apoptoze indukovane citokinima

Predavač: Ivana Nikolić, IBISS, Odeljenje za imunologiju

Vreme: 23.01.2013. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Ekspresija i produkcija interleukina-10 u neuroinflamaciji

Predavač: Jana Blaževski, IBISS, Odeljenje za imunologiju

Vreme: 18.12.2012. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Uloga aktinskih filamenata u organizaciji membrane

Predavač: Jelena Dinić, IBISS, Odeljenje za neurobiologiju

Vreme: 12.12.2012. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Identifikacija i analiza gena važnih za stabilnost hromozoma korišćenjem model organizma Caenorhabditis elegans

Predavač: Dr Maja Tarailo-Graovac, Odeljenje za molekularnu biologiju i biohemiju "Simon Fraser" Univerzitet, Britanska Kolubija, Kanada

Vreme: 3.12.2012. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Uticaj azot monoksida na ekspresiju CXCL12 u neuroinflamaciji

Predavač: ilip Petković, IBISS, Odeljenje za imunologiju

Vreme: 27.11.2012. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Geografski gradijent odnosa polova i polnog dimorfizma kod biljke Mercurialis perennis (Euhorbiaceae)

Predavač: Vladimir Jovanović, IBISS, Odeljenje za genetička istraživanja

Vreme: 15.11. 2012. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Nanočestice mešovitog ZnMgO- zbog čega su dobar kandidat za zamenu antibioticima

Predavač: Dr Jasmina Vidić, Nacionalni institut za poljoprivredu (INRA), Jouy en Josas, Francuska

Vreme: 05.11.2012. u 14:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Optičko merenje i analiza integracije signala u dendritima, aksonima i sinapsama pojedinačnih neurona

Predavanja u organizaciji DNS

Predavač: Dejan Zečević, PhD, Department of Cellular and Molecular Physiology, Yale University, New Haven, CT, USA

Vreme: 02.11.2012. u 13h

Mesto: Biblioteka IBISS

lutamatergička regulacija straha

Predavanja u organizaciji DNS

Predavač: Jelena Radulović, MD/PhD, Department of Psychiatry and Behavioral Neurosciences, Northwestern University, Chicago

Vreme: 24.10.2012. u 13h

Mesto: Biblioteka IBISS

Regulacija degradacije novosintetisanih proteina

Predavanja u organizaciji DNS

Predavač: Ivan Topisirović, MD/PhD, Lady Davis Institute, Jewish General Hospital, McGill University, Department of Oncology, McGill University, Montreal

Vreme: 22.10.2012. u 13h

Mesto: Biblioteka IBISS

Odgovor adrenokortikotropnog sistema pacova na izoflavone soje: morfofunkcionalna studija

Predavač: Dr Svetlana Trifunovic, IBISS, Odeljenje za citologiju

Vreme: 18.10.2012. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS

Mitohondrije, gospodari života i smrti

Predavač: Dr Aleksandra Trifunović, Cologne Excellence Cluster for Age-Associated Disease (CECAD), Institute of Genetics, Cologne University, Germany, Karolinska Institute, Department for Laboratory Medicine, Stockholm, Sweden

Vreme: 11.10.2012. u 12:00h

Mesto: Biblioteka IBISS