Javna odbrana doktorske disertacije Uroša Živkovića

"Fenotipska plastičnost ekofizioloških, morfoloških i fenoloških osobina Iris variegata L. (Iridaceae) i diferencijacija genotipova poreklom iz staništa sa različitim svetlosnim karakteristikama"

Biblioteka IBISS

11.04.2017. godine u 14.00

Javna odbrana doktorske disertacije Alhadija M. Glbana

"Expression and activity of antioxidant enzymes in the liver of male and female fructose-fed rats"

Biblioteka IBISS

22.02.2017. godine u 12.00

Javna odbrana doktorske disertacije Mirka Đorđevića

"Evolucija starenja kod laboratorijskih populacija Acanthoscelides obtectus: uloga mitohondrija i oksidativnog stresa"

Biblioteka IBISS

13.02.2017. u 15.00

Javna odbrana doktorske disertacije Margarete Kračun-Kolarević

"Primena akvatičnih oligoheta (Tubificidae) u in situ i ex situ ekogenotoksikološkim istraživanjima"

Biblioteka IBISS

10.02.2017. u 12.00

Javna odbrana doktorske diseratcije Sonje Stojković Burić

"Model ćelija C6 glioma pacova kao oruđe za pronalaženje novih terapeutskih strategija: karakterizacija rezistentnog fenotipa in vitro i in vivo

Biblioteka IBISS

09.02.2017. u 12.00

Javna odbrana doktorske disertacije Milice Vujičić

"Uticaj vodenog, metanolnog i etil-acetatnog ekstrakta grčkog origana Origanum vulgare ssp. hirtum na dijabetes tip 1 indukovan višestrukim malim dozama streptozotocina kod C57BL/6 miševa"

Biblioteka IBISS

28.12.2016. godine u 13.00

Javna odbrana doktorske disertacije Tijane Banjanac

"Fiziološki i molekularno-genetički pokazatelji međuvrsne hibridizacije u okviru roda Centaurium Hill (Gentianaceae)"

Biblioteka IBISS

27.12.2016. godine u 11.00

Javna odbrana doktorske disertacije Marine Ninkov

“Intestinalni i sistemski imunski efekti oralnog unosa kadmijuma kod pacova”

Biblioteka IBISS

25.11.2016. godine u 14.00

Javna odbrana doktorske disertacije Marka Prokića

"Parametri antioksidacionog sistema u tkivima žaba Pelophylax esculentus kompleksa kao biomarkeri izlaganja metalima"

Biblioteka IBISS

10.11.2016. godine u 12.00

Javna odbrana doktorske disertacije Marije Tanasković

„Sinergistički efekat genomskog i sredinskog stresa u dve populacije Drosophila subobscura

Biblioteka IBISS

27.9.2016. godine u 14.00

Javna odbrana doktorske disertacije Uroša Savkovića

„Uloga fenotipske plastičnosti osobina životne istorije i ponašanja u procesima specijacije Acanthoscelides obtectus

Biblioteka IBISS

23.09.2016. godine u 15 časova

Javna odbrana doktorske disertacije Ljiljane B. Tubić

"Morfogeneza i regeneracija biljaka šalota (Allium ascalonicum L.) i vlašca (A. schoenoprasum L.) in vitro"

Biblioteka IBISS

07.06.2016. godine u 12.00

Javna odbrana doktorske disertacije Aleksandre Patenković

"Efekat elektromagnetnog polja (50 Hz, 0,25 mT) na komponente adaptivne vrednosti i morfometriju krila kod Drosophila subobscura Collin, 1936 (Insecta, Diptera)"

Biblioteka IBISS

03.06.2016. godine u 13.00

Javna odbrana doktorske disertacije Ive Božić

"Antiinflamatorna i antioksidativna svojstva benfotiamina u aktiviranoj liniji mikroglijskih ćelija miša: uloga proinflamatornih signalnih puteva"

Biblioteka IBISS

01.03.2016. godine u 12.00

Javna odbrana doktorske disertacije Marine Nikolić

"Metaboličke karakteristike sindroma policističnih jajnika u visceralnom masnom tkivu i leptinska rezistencija u hipotalamusu pacova tretiranog -dihidrotestosteronom: uloga glukokortikoida"

Biblioteka IBISS

26.02.2016. godine u 15.00

Javna odbrana doktorske disertacije Ane Atanacković

"Akvatične oligohete (Annelida, Clitellata, Oligochaeta) u različitim tipovima tekućih voda u Srbiji"

"Aquatic oligochaetes (Annelida, Clitellata, Oligochaeta) in different types of running waters in Serbia"

Biblioteka IBISS

30.11.2015. godine u 14.00

Javna odbrana doktorske disertacije Mirne Bulatović

"Ispitivanje antitumorskog delovanja 6-[trifenilstanil]-1-heksanola vezanog za mezoporozni nanomaterijal SBA-15 u modelu mišjeg melanoma in vitro i in vivo"

Biblioteka IBISS

20.11.2015. godine u 16.00

Javna odbrana doktorske disertacije Vesne T. Tešić

"Uticaj dugotrajne restrikcije hrane na ekspresiju glukokortikoidnog receptora u prednjem mozgu pacova tokom starenja"

Sala Instituta za multidisciplinarna istraživanja

30.09.2015. u 12.00

Javna odbrana doktorske disertacije Miloša M. Nikolića

"Biološka aktivnost etarskih ulja odabranih aromatičnih biljaka na vrste rodova Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus, Pseudomonas, Enterococcusi Candida izolovane iz usne duplje čoveka"

Sala Instituta za multidisciplinarna istraživanja

29.09.2015. godine u 16.00

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene Gavrić

"Biomarkeri oksidacionog stresa i koncentracija metala u odabranim tkivima belouške (Natrix natrix) i ribarice (Natrix tessellata) sa područja obedske bare i pančevačkog rita"

Sala Instituta za multidisciplinarna istraživanja

28.09.2015. godine u 11.00

Javna odbrana doktorske disertacije Vojina Tadića

„Uklanjanje fenola iz otpadnih voda sortama zelene salate (Lactuca sativa L.)“

Sala Instituta za multidisciplinarna istraživanja

28.09.2015. godine u 17.00

Javna odbrana doktorske disertacije Nade M. Ćosić

"Vijabilnost populacija tekunice Spermophilus citellus (L. 1766) na području Srbije"

Sala Instituta za zoologiju Biološkog fakulteta u Beogradu

27.09.2015. godine u 13.00

Javna odbrana doktorske disertacije Biljane K. Filipović

Uloga arabinogalaktinskih proteina u procesu morfogeneze in vitro kod kičice (Centaurum erythraea Rafn.)

Sala Instituta za multidisiplinarna istraživanja

16.07.2015 godine u 13h

Javna odbrana doktorske disertacije Jelene D. Milojević

"Ekspresija gena za ribozom-inaktivirajući protein ( SoRIP2) kao marker za analizu embriogenog potencijala spanaća ( Spinacia oleracea L. cv. Matador) in vitro

Biblioteka IBISS

09.07.2015. godine u 13.00

Javna odbrana doktorske disertacije Marka M. Lazića

Fluktuirajuća asimetrija kao indikator sredinskog stresa u populacijama zidnog guštera (Podarcis muralis Laurenti 1768) u urbanim i ruralnim sredinama

Biblioteka IBISS

09.07.2015. godine u 15.15

Javna odbrana doktorske disertacije Katarine Zorić

"Invazivnost alohtonih vrsta makroinvertebrata i riba Dunava"

Biblioteka IBISS

08.07.2015. godine u 17.00

Javna odbrana doktorske disertacije Tatjane M. Ćosić

"Citokininska homeostaza i ekspresija gena uključenih u kontrolu ćelijskog ciklusa tokom procesa regeneracije kelerabe (Brassica oleracea L. Var. Gongylodes) in vitro"

Bibilioteka IBISS

07.07.2015. godine u 12.00

Javna odbrana doktorske disertacije Milice D. Bogdanović

"Biosinteza gvajanolida kod cikorije (Cichorium intybus L.) - uticaj transformacije na produkciju i ispitivanje aktivnosti germakren A -sintaze i -oksidaze korišćenjem promotorskih fuzija i uništavanja gena"

Biblioteka IBISS

02.03.2015. godine u 12.00

Javna odbrana doktorske disertacije Nataše Popović

"Ekološka analiza zajednica slatkovodnih makrobeskičmenjaka tri tipa tekućih voda na području Beograda"

Biblioteka IBISS

27.02.2015. godine u 13.00