Ekofiziološke adaptivne strategije biljaka u uslovima multipnog stresa

mr Ljiljana Oberan
Stručni savetnik
...

Procena ekofiziološkog i genetičkog diverziteta biljaka u šumskim ekosistemima

Imunomodulatorni efekti ksenobiotika i biotičkih faktora životne sredine na populacije mišolikih glodara

Imunomodulatorni efekti ksenobiotika i biotičkih faktora životne sredine na populacije mišolikih glodara- Spoljni saradnici

dr Dragana Stanić
Viši naučni saradnik
...
Marija Stojadinović
Istraživač saradnik
...
Luka Mihajlović
Istraživač saradnik
...
dr Lidija Zolotarevski
...
dr Vesna Begović
...