Projekti finansirani od strane MInistrarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta #173025

Rukovodilac projekta: dr Predrag Simonović

Cilj projekta je ispitivanje uticaja heterogenosti abiotičke i biotičke životne sredine na varijabilnost (na molekularnom, citološkom i morfološkom nivou, kao i varijabilnost karakteristika životne istorije i ponašanja), populacionu strukturu i evolucione procese (genetičku specijalizaciju, fenotipsku plastičnost, proces specijacije) kod različitih grupa organizama (kičmenjaci, beskičmenjaci, biljke). Dobijeni rezultati omogućiće procenu adekvatnosti pojedinih indikatora stepena narušenosti životne sredine i biće uključeni u filogeografske analize i instrumente ocene statusa ekosistema u regionu i Evropi.

Ribe kao bioindikatori stanja kvaliteta otvorenih voda u Srbiji #173045

Rukovodilac projekta: dr Mirjana Lenhardt, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu, Beograd

Istraživanja na projektu obuhvatiće ispitivanja svih parametra ribljih populacija navedenih u Okvirnoj direktivi o vodama koje treba koristiti za procenu ekološkog statusa vodnih tela ‒ sastav vrsta, abundancu, uzrasnu strukturu, kondicioni faktor, podatke o obnavljanju ribljih populacija i parazitima. Dodatna ispitivanja na različitim nivoima organizacije imaju za cilj određivanje stepena negativnog antropogenog uticaja.


Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata u akumulacijama vode za piće – istraživanje metoda i postupaka smanjivanja uticaja biogeohemijskih anomalija #176018

Rukovodilac projekta: dr Milka Vidović, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

Cilj projekta je razvoj metodologije za kvantitativno određivanje koncentracija cijanotokisna i produkata njihove degradacije akumulacijama i jezerima u Srbiji. Dodatna ispitivanja biće usmerena na razvoj različitih metoda za degradiju cijanotoksina, upotrebom hemijskih sredstava, elekrtrohemijskim procesima, kao i analize vezane za sintezu nosača enzima i geološkog materijala koji bi se mogli potencijalno koristiti za degradaciju cijanotoksina u vodi.

Merenje i modeliranje fizičkih, hemijskih, bioloških i morfodinamičkih parametara reka i vodnih akumulacija - TR 37009

Rukovodilac projekta: dr Zorana Naunović

Cilj projekta je razvoj usaglašene metodologije za ocenu statusa velikih reka, akumulacija i jezera (vodnih tela) u Srbiji, kao i ocenu efekata predloženih mera za njegovo očuvanje, odnosno unapređenje. Predložena meteodologija zasnovana je na unapređenom monitoringu i matematičkom modeliranju fizičkih, hemijskih, hidrauličkih i morfodinamičkih parametara, a izabrani pristup obezbediće pouzdane podatke za pripremu, kalibraciju i verifikaciju modela.

Nosilac projekta: Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima - III 043002


Internacionalni projekti

(2014-2019) EC FP7 Project under Grant Agreement No. 603629-ENV-2013-6.2.1-Globaqua "Upravljanje efektima višestrukih stresora u uslovima nedostatka vode ‒ projekat GLOBAQUA"

GLOBAQUA projekat okuplja multidisciplinarni tim sa ciljem proučavanja inerakcije višestrukih stresora u okviru postojećih pritisaka na vodne resurse, kroz istraživanje šest rečnih basena među kojima je i reka Sava. Osnovni cilj projekta je postizanje boljeg razumevanja i poboljšanje određene politike i prakse upravljanja vodama kroz određivanje njihovih glavnih slabosti i alternativa.

(2015-2016) 09_PA04_C1 Procena ekološkog statusa vodenih tela u slivu reke Save, STAWA u saradnji sa fondom za istraživanje dunavskog sliva -"START", strategije Evropske unije za dunavski region.

(2007-2008) ALARM projekat - Evropska komisija šestog okvirnog programa - Broj projekata GOCE-CT-2003-506675 (Pun naziv: Procena velikih ekoloških rizika upotrbom testiranih metoda).

(2008-2009) "Studija biološkog monitoringa reka i jezera/akumulacija u Bosni i Hercegovini", RFP broj: BA-PMT-QCBS/02/CS/08-BQS Projekat zaštite kvaliteta vode, GEF Trust Fund Grant No.055265.

(2009-2010) Program saradnje: "Bilateralni program u oblasti vodoprivrede između Direkcije za vode Republike Srbije i Agencije za zaštitu životne sredine Švedske, za period 2006-2010".

(2010-2013) enviroGRIDS (FP7 Evropski projekat - Kapacitet crnomorskog sliva za izgradnju, posmatranje i procena održavognrazvoja, broj projekta: FP7-ENV-2008-1, broj ugovora 226740)

(2003-2006) AQUATERRA - (Razumevanje interakcije reka-sedimenata-zemlje-podzemnih voda kao podrška upravljanja vodenim telima), EU FP6 - INCO (EU šesti okvirni program, broj 505428)


Nacionalni projekti


„Biološki elementi u oceni statusa voda na području Srbije", Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi"

„Program osmatranja, merenja i analize uticaja uspora Dunava na priobalje, izazvanih izgradnjom i eksploatacijom HE „Đerdap 1" i HE „Đerdap 2", Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi"