Dinamika genofonda, genetička i fenotipska varijabilnost populacija, u zavisnosti od promenljivosti sredina #173012

Istraživanja u okviru projekta OI173012 se odnose na jedan od ključnih problema populacione i konzervacione biologije - obim i dinamiku promena genetičke i fenotipske varijabilnosti tokom adaptacije i mikroevolucije. Obuhvataju studijе integrisanog odgovora populacija u uslovima prostorne i vremenske promenljivosti sredine, sredinskog i genomskog stresa sa aspekta genetičke i fenotipske varijabilnosti. Usled povezanosti genetičkog diverziteta sa evolutivnim potencijalom populacija, dobijeni podaci o genetičkom i fenotipskom diverzitetu odabranih vrsta daju uvid u njihov potencijal da odgovore na sredinske promene. Jedan aspekt obuhvata istraživanja na vrstama Drosophila i omogućava da se kroz monitoring genetičke strukture prirodnih populacija i kroz njihov adaptivni odgovor u laboratorijskim uslovima, razumeju mehanizmi i adaptivni potencijal varijabilnosti, a rezultati ekstrapoliraju na prirodne populacije onih vrsta koje se ne mogu eksperimentalno gajiti. Drugi pravac istraživanja obuhvata monitoring fenotipske i genetičke varijabilnosti u prirodnim populacijama Syrphidae i Culicidae sa šireg regiona Evrope, radi ustanovljavanja evolutivnog potencijala prostorno i vremenski fragmentisanih vrsta. Istraživanja omogućavaju razumevanje interakcija sredine i genoma, procesa i mehanizama koji utiču na dinamiku genofonda povezanu sa mikroevolucionim procesima i adaptacijom na klimatske promene, zagađenje, fragmentaciju staništa. Istraživanja u okviru projekta OI173012 imaju fundamentalni aspekt u populacionoj biologiji kao i aplikativnost u zaštiti i održanju biodiverziteta.