Molekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa

Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji

Ana Mijušković
Istraživač saradnik
...
Teodora Vidonja Uzelac
Istraživač saradnik
...
Nikola Tatalović
Istraživač pripravnik
...

Belo ili/i mrko: značaj masnog tkiva u održanju ukupne redoks zavisne metaboličke kontrole u fiziološkim adaptacijama i metaboličkim poremećajima

Uloga reaktivnih vrsta kiseonika i azota u reprodukciji: moguća primena u lečenju humanog steriliteta

Molekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa - Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

Molekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa - Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Molekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa - Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Molekularno fiziološki biomonitring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa - Državni Univerzitet u Novom Pazaru

Molekularni mehanizmi redoks signalinga u homeostazi, adaptaciji i patologiji - Spoljni saradnici

dr Ratko Radojičić
Redovni profesor
...
dr Gordana Grubor-Lajšić
Redovni profesor
...
dr Danijela Kojić
Docent
...
dr Jelena Purać
Docent
...
Željko Popović
Asistent
...
Elvira Pamer
Istraživač pripravnik
...
dr Ivan Spasojević
Naučni saradnik
...
dr Čedo Miljević
Naučni savetnik
...
dr Karmen Stankov
Docent
...
dr Milica Bajčetić
Docent
...
dr Vesna Mandić-Marković
...
Edward Petri
Naučni saradnik
...
Snežana Milovac
Istraživač saradnik
...
Prof Slobodan Milovanović
...
David R. Jones
...
Roger R. Worland
...

Belo ili/i mrko: značaj masnog tkiva u održanju ukupne redoks zavisne metaboličke kontrole u fiziološkim adaptacijama i metaboličkim poremećajima - Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Belo ili/i mrko: značaj masnog tkiva u održanju ukupne redoks zavisne metaboličke kontrole u fiziološkim adaptacijama i metaboličkim poremećajima - Spoljni saradnici

Uloga reaktivnih vrsta kiseonika i azota u reprodukciji: moguća primena u lečenju humanog steriliteta - Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu