Biotehnologija in vitro - gajene, lekovite i ugrožene biljne vrste

Mariana Stanišić
Istraživač saradnik
...

Fiziološka, hemijska i molekularna analiza diverziteta odabranih retkih i ugroženih biljnih vrsta u cilju ex situ zaštite i produkcije biološki aktivnih jedinjenja - Utvrđivanje genetičkog diverziteta i ex situ zaštita

Fiziološka, hemijska i molekularna analiza diverziteta odabranih retkih i ugroženih biljnih vrsta u cilju ex situ zaštite i produkcije biološki aktivnih jedinjenja - In vitro rastenje, razviće i produkcija sekundarnih metabolita

Fiziološka, hemijska i molekularna analiza diverziteta odabranih retkih i ugroženih biljnih vrsta u cilju ex situ zaštite i produkcije biološki aktivnih jedinjenja - Abiotički faktori i tolerantnost biljaka- činioci koji utiču na rastenje, razviće i genet

Karakterizacija i primena metabolita gljiva i utvrđivanje potencijala novih biofungicida

Razvoj i primena biotehnoloških postupaka u dobijanju zdravog sadnog materijala ukrasnih biljaka

Dragana Antonić
Istraživač pripravnik
...
Danijela Paunović
Istraživač pripravnik
...

Razvoj i primena proteinskih markera u odabiru sorti krompira otpornih prema visokim temperaturama

Danijel Pantelić
Istraživač saradnik
...

Biotehnologija in vitro - gajene, lekovite i ugrožene biljne vrste - Spoljni saradnici

Fiziološka, hemijska i molekularna analiza diverziteta odabranih retkih i ugroženih biljnih vrsta u cilju ex situ zaštite i produkcije biološki aktivnih jedinjenja - Spoljni saradnici

dr Angelos Kanellis
Profesor
...
dr Zlatko Giba
Vanredni profesor
...
Dr Ljubinka Ćulafić
Redovni profesor u penziji
...
dr Nedeljka Rosi
...
dr Harro Bouwmeester
Redovni profsor
...
dr Aneta Sabovljević
Vanredni profesor
...
dr Marko Sabovljević
Vanredni profesor
...
Milorad Vujičić
Asistent
...
Jelena Janković
Istraživač pripravnik
...
Jovana Pantović
Istraživač pripravnik
...
dr Alain Tissier
Profesor
...

Karakterizacija i primena metabolita gljiva i utvrđivanje potencijala novih biofungicida - Spoljni saradnici

Razvoj i primena proteinskih markera u odabiru sorti krompira otpornih prema visokim temperaturama - Spoljni saradnici

dr Zoran Broćić
Professor
...
Jasmina Oljača
Asistent
...
dr Brigitte Mauch-Mani
Vanredni profesor
...
Dr Zsófia Bánfalvi
Naučni savetnik
...
dr Jianming Fu
Viši naučni saradnik
...