...

Odeljenje za imunologiju Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" bavi se proučavanjem organ-specifičnih autoimunskih i imunoinflamatornih bolesti (dijabetesa tipa 1 i 2 i multiple skleroze) i eksperimentalnom imunoonkologijom. Istraživanja se vrše prevashodno na animalnim modelima ovih bolesti, mada se značajan deo obavlja i u in vitro sistemima, kao i korišćenjem humanih uzoraka. Osnovni modeli dijabetesa koji se koriste u eksperimentima su imunoinflamatorni dijabetes izazvan višestrukim malim dozama streptozotocina u visokosrodnim osetljivim sojevima pacova i miševa i spontani ili ubrzani dijabetes NOD miševa. Eksperimentalni autoimunski encefalomijelitis (EAE) razvijen je u visokosrodnom osetljivom soju Dark Agouti (DA) pacova u kojima se izaziva aktivnom imunizacijom antigenima centralnog nervnog sistema. U eksperimente su uključeni i pacovi (Albino Oxford) AO soja koji su otporni na indukciju dijabetesa i EAE. Osnovni cilj ovih istraživanja je otkrivanje molekularnih i ćelijskih mehanizama odgovornih za otpočinjanje, razvijanje i ograničavanje autoimunskog odgovora u navedenim bolestima, kao i farmakološka modulacija procesa bitnih za takav odgovor. U oblasti eksperimentalne imunoonkologije, istraživanja su prevashodno zasnovana na ispitivanju efekata potencijalno novih terapeutika prirodnog ili sintetskog porekla u in vitro uslovima na velikom broju različitih animalnih i humanih maligno transformisanih ćelijskih linija kao i u in vivo modelima mišjeg melanoma i kancera kolona. Pored direktnog uticaja na vijabilnost maligne ćelije, ispituje se i promena njene osetljivosti na hemioterapiju kao i citotoksičnu aktivnost ćelija imunskog sistema.

TRENUTNA ISTRAŽIVANJA:

• Uloga mikrobiote creva u autoimunskom dijabetesu i EAE

• Konverzija efektorskih T limfocita u regulatorne

• Modulacija autoimunskog dijabetesa i EAE aplikacijom ekstrakata biljaka

• Uloga faktora inhibicije migracije makrofaga u nastanku dijabetesa tip 1 i tip 2

• Modulacija autoimunskog dijabetesa putem aplikacije donora ugljen monoksida

• Uticaj etil-piruvata na neuroinflamaciju

• Tolerogene dendritske ćelije u EAE

• Uticaj antiinflamatornih i mikrobicidnih lekova prirodnog i sintetskog porekla na vijabilnost i fenotip maligne ćelije

• Ispitivanje antitumorskih svojstava novodizajniranih citostatika kao i derivata postojećih citostatika

• Primena nanotehnologije u dizajniranju novih terapeutskih pristupa

• Fenomeni hemo- i imunosenzitizacije maligne ćelije