У својој делатности Институт је превасходно орјентисан на фундаметална и мултидсициплинарна истраживања из области биолошких наука. Истраживања у Институту фокусирана су на следеће научне дисциплине: биохемија, молекуларна биологија, цитологија, анимална физиологија, биљна физиологија, неуробиологија, неурофизиологија, имунологија, генетика, екологија акватичних и терестричних екосистема, заштита животне средине, таксономија и органска еволуција. Поред ширења научних сазнања из тих области, сва наведена истраживања су значајна и за развој других области којима је биологија основа (медицина, шумарство, фармација, пољопривреда, биотехнологија...).

Умајући у виду програм развоја, кадрове, опремљеност и постигнуте резултате, Институт представља јединствену научну организацију са аспекта развоја већег броја биолошких дисциплина. Мултидисциплинарни приступ испитивањима захтевао је окупљање тимова стручњака различитих специјалности (општи биолози, молекуларни биолози, еколози, биохемичари, хемичари, физичари, математичари, медицинари, фармацеути, шумари, агрономи и др.), који су сукцесивно формирани у складу са дефинисаним пројектним задацима.


Руководиоци одељења:

Одељење за биохемију - др Гордана Матић

Одељење за молекуларну биологију - др Горан Познановић

Одељење за цитологију - др Верица Милошевић

Одељење за физиологију - др Зорица Саичић

Одељење за имунологију - др Ђорђе Миљковић

Одељење за физиологију и биохемију инсеката - др Весна Перић Матаруга

Одељење за физиологију биљака - др Јасмина Гламочлија

Одељење за генетичка истраживања - др Младен Вујошевић

Одељење за неуробиологију - др Сања Пековић

Одељење за неурофизиологију - др Бранка Петковић

Одељење за екологију - др Павле Павловић

Одељење за еволуциону биологију - др Алексеј Тарасјев

Одељење за хидроекологију и заштиту вода - др Момир Пауновић

Одељење за генетику популација и екогенотоксикологију - др Бојан Кениг