среда, 22 јун 2016 10:51

Докторске дисертације

Докторске студије на Универзитету у Београду

Докторска дисертација је самостални и оригинални научноистраживачки рад кандидата у једној или више научних области и представља завршнио део програма докторских студија. Кандидат стиче право на пријаву докторске дисертације када испуни услове и положи испите предвиђене студијским програмом.

Студент подноси пријаву теме докторске дисертације одговарајућем телу факултета на одговарајућем обрасцу које оно разматра и предлаже ментора и Комисију за оцену научне заснованости теме дисертације и пред којима студент брани предложену тему. Председник Комисије припрема извештај о оцени у року од 30 дана од дана именовања Комисије на основу које наставно-научно веће доноси одлуку о прихватању теме и одређивању ментора што се доставља студенту и ментору.

Докторску дисертацију у електронском облику и одговарајућем броју штампаних примерака и писану сагласност ментора да може поднети докторску дисертацију на оцену, студент подноси факултету најкасније шест месеци пре истека рока за завршетак студија. Наставно-научно веће потом формира Комисију за оцену докторске дисертације у складу са Правилником која даје оцену докторске дисертације са образложењем.

Након пријема извештаја Комисије за оцену докторске дисертације, декан је дужан да докторску дисертацију и извештај Комисије учини доступним јавности у библиотеци факултета и у електронској верзији на званичној интернет страници факултета и Универзитета http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/ , до одбране дисертације. Рок за увид јавности је 30 дана пре усвајања извештаја комисије.

Одбрана докторске дисертације је усмена и јавна, а кандидат је брани пред Комисијом за одбрану докторске дисертације. Дан, час и место одбране заказује се посебном одлуком декана. Информација о одбрани докторске дисертације са подацима о кандидату, теми, времену и месту одржавања одбране, објављује се у средствима јавног информисања и на интернет страници факултета, најкасније пет дана пре датума одржавања одбране.

Лице које одбрани докторску дисертацију стиче научни назив доктора наука у одговарајућој научној област. Факултет на коме је кандидат одбранио докторску дисертацију дужан је да у року од месец дана од дана одбране достави Универзитету оригинал записника са одбране докторске дисертације.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић трајно чува штампану и електронску верзију докторских дисертација одбрањених на Универзитету. Електронска копија дисертације се чува у Дигиталном репозиторијуму Универзитет http://eteze.bg.ac.rs/.

Коплетан текст Правилнка доступан је овде:

Правилник о доктотским студијама УБ из 2010.

Правилник о докторским студијама УБ из 2016. (примењује се на студенте уписане на докторске студије почев од 2016/2017)

 

Обликовање дисретације

Упутство за блик и садржај докторске диертације која се брани на Универзитету у Београду у складу са важећим правилником о изради докторске дисертаицје доступно је на сајту Универзитета: http://bg.ac.rs/files/sr/studije/Doktorska-oblik-sadrzaj.pdf

У циљу адекватног похрањивања докторске дисертације у Дигитални репозиторијум УБ, у складу са начелом отвореног приступа научном знању, обавезни саставни део дисертације су и:

 

 

Ове изјаве додају се на крају дисертације, иза биографије аутора, и у штампаној и у електронској верзији. ВАЖНО: У електронској верзији потпис на изјавама није потребан.

Универзитетска библиотека ”Светозар Марковић” реалзује курс за студенте докторских студија ”Обликовање докторске дисертације” који се редовно одржава неколико пута током школске године. Све о овом курсу можете прочитати овде: http://www.unilib.rs/usluge/edukacija/ .

О свим детаљима у вези са процедуром пријаве и предаје докторске дисертације, студенти треба да се информишу код продекана за докторске студије на факултети на ком су уписали докторске студије.

 

Важни линкови

Универзитет у Београду докторске студије

УвиДок - Увид у јавности у докторске дисертације

Е-тезе Универзитета у Београду

НаРДуС - Национални репозиторијум докторских дисертација у Србији

 

Ретроспективна дигитализација докторских теза

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић", депозитна библиотека докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Београду, започела је пројекат ретроспективне дигитализације докторских теза. Сви радови, који на овај начин буду похрањени у дигитални репозиторијум добиће свој трајни линк, у одређеном тренутку DOI број и биће видљиви преко Европског портала Dart Europe. На овај начин биће дигитализоване само оне дисертације које се чувају у фонду Универзитетске библиотеке.

Процедура за унос дисертација одбрањених пре 2012. године у дигитални репозиторијум заснива се на процедури која се односи на нове докторске дисертације. Потребно је поднети захтев за дигитализацију, попунити формуларе, припремити пратећи материјал, а дисертације ће скенирати Универзитетска библиотека без накнаде трошкове.

Захтев за дигитализацију

Формулар са метаподацима

Прилог - изјава о ауторству и коришћењу

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent