Javna odbrana doktorske disertacije Ivane Nikolić

„Uloga donora ugljen-monoksida CORM-A1 u modulaciji eksperimentalno indukovanog dijabetesa tipa 1 kod C57BL/6 miševa"

Sala Instuta za multidisciplinarna istraživanja

10.10.2014. godine u 12h

Javna odbrana doktorske disertacije Vanje Markovića

"Morfološka varijabilnost i distribucija roda Theodoxus Montfort, 1810 (Neritomorpha, Gastropoda) u centralnom delu Balkanskog poluostrva i na južnom obodu Panonske nizije"

Biblioteka IBISS

26.9.2014. godine u 12h

Javna odbrana doktorske disertacije Amal Atia Mhfoud El-Muzghi

"Immune mechanisms in resistance of immunocompetent Dark Agouti and Albino Oxford rats to pulmonary infection with fungi Aspergillus fumigatus Fresen"

Biblioteka IBISS

21.7.2014. godine u 12h

Javna odbrana doktorske disertacije Marijane V. Skorić (rođ. Dević)

"Regulacija produkcije labdanskih diterpena u kulturi in vitro Cistus creticus L. i analiza njihove biološke aktivnosti"

Biblioteka IBISS

16.07.2014. godine u 12h

Javna odbrana doktorske disertacije Gordane Gajić

"Ekofiziološke adaptacije odabranih vrsta zeljastih biljaka na deponiji pepela termolelektrane "Nikola Tesla - A" u Obrenovcu"

Biblioteka IBISS

01.07.2014. godine u 14h

Javna odbrana doktorske disertacije Jane Blažeski

"Ekspresija, produkcija i moguća uloga interleukina 10 i faktora nekroze tumora tokom eksperimentalnog autoimunskog encefalomijelitisa u pacova sojeva AO i DA"

Biblioteka IBISS

06.06.2014. godine u 14h