Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta

Ribe kao bioindikatori stanja kvaliteta otvorenih voda Srbije

Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata u akumulacijama vode za piće – istraživanje metoda i postupaka smanjivanja uticaja biogeohemijskih anomalija

Merenje i modeliranje fizičkih, hemijskih, bioloških i morfodinamičkih parametara reka i vodnih akumulacija

Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontiuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistema