Anja Gavrilović
Istraživač saradnik
...
Aleksandra Mrkonja
Istraživač pripravnik
...

Odgovori fitofagnih štetnih insekata na sredinske stresore - Državni univerzitet Novi pazar