Програм основних истраживања - Пројектни период 2011-2015.

„Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама допринос полиморфизама Б хромозома" #173003, Руководилац: др Младен Вујошевић

„Еволуција у лабораторији и адаптације у природи" #173007, Руководилац: др Бранка Туцић

„Одговор неуроендокриног система пацова на одабране биљне екстракте, фитоестрогене, стероидне и пептидне хормоне" #173009, Руководилац: др Верица Милошевић

„Процена екофизиолошког и генетичког диверзитета биљака у шумским екосистемима" #173011, Руководилац: др Срђан Бојовић

„Молекуларни механизми физиолошке и фармаколошке контроле инфламације и канцера" #173013, Руководилац: др Станислава Стошић-Грујичић

„Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патологији" #173014, Руководилац: др Душко Благојевић

„Биотехнологија in vitro гајене, лековите и угрожене биљне врсте" #173015, Руководилац: др Бранка Винтерхалтер

„Екофизиолошке адаптивне стратегије биљака у условима мултипног стреса" #173018, Руководилац: др Павле Павловић

„Сигнални молекули у дијабетесу: идентификација потенцијалних биолошких маркера укључених у модификацију и интеграцију сигналних путева у циљу предикције и интервенције у дијабетесу" #173020, Руководилац: др Горан Познановић

„Неуробиологија спавања у старењу и болест електроенцефалографски маркери и моделирање у процени поремећаја" #173022, Руководилац: др Јасна Шапоњић

„Физиолошка, хемијска и молекуларна анализа диверзитета одабраних ретких и угрожених биљних врста и употреба биотехнологије у циљу ex situ заштите и продукције биолшки активних једињења" #173024, Руководилац: др Данијела Мишић

„Еволуција у хетерогеним срединама: механизми адаптација, биомониторинг и конзервација биодиверзитета" #173025, Руководилац: др Предраг Симоновић

„Утицај магнетних поља и других срединских стресора на физиолошке одговоре и понашање различитих врста" #173027, Руководилац: др Бранка Петковић

„Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида" #173032, Руководилац: др Јелена Вукојевић

„Ћелијски и молекулски механизми опоравка пацова од експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса" #173035, Руководилац: др Ђорђе Миљковић

„Имуномодулаторни ефекти ксенобиотика и биотичких фактора животне средине на популације мишоликих глодара" #173039, Руководилац: др Милена Катарановски

„Молекуларно физиолошки биомониторинг аеробних организама заснован на одређивању биохемијских биомаркера оксидационог стреса" #173041, Руководилац: др Зорица С. Саичић

„Диверзитет водоземаца и гмизаваца Балкана: еволуциони аспекти и конзервација" #173043, Руководилац: др Милош Калезић

„Улога аутофагије у регулацији смрти туморских ћелија" #173053, Руководилац: др Љубица Хархаји-Трајковић

„Улога реактивних врста кисеоника и азота у репродукцији: могућа примена у лечењу хуманог стерилитета" #173054, Руководилац: др Весна Оташевић

„Бело или/и мрко: значај масног ткива у одржању укупне редокс зависне метаболичке контроле у физиолошким адаптацијама и метаболичким поремећајима" #173055, Руководилац: др Бато Кораћ

„Пластичност мозга током старења: утицај дијеталне рестрикције и анестезије" #173056, Руководилац: др Селма Каназир

„Неуролошки развој код пренаталне изложености плода антиепилептичној терапији" # #175006, Руководилац: др Слободан Секулић

Програм суфинансирања интегралних и интердисциплинарних истраживања

„Улога стероидних хормона у неуроендокриној адаптацији на стрес и патофизиологији метаболичког синдрома молекуларни механизми и клиничке импликације #41009

„Ћелијска и молекулска основа неуроинфламације: потенцијална циљна места за транслациону медицину и терапију" #41014, Руководилац: др Мирјана Стојиљковић

Улога фолата, хомоцистеина и полинезасићених масних киселина у третману неуропсихијатријских поремећаја удружених са патофизиологијом метаболичког синдрома #41030

„Идентификација молекуларних маркера за предикцију прогресије тумора, одговора на терапију и исхода болести" #41031, Руководилац: др Никола Танић

Програм истраживања у области технолошког развоја

„Развој и примена биотехнолошких поступака у добијању здравог садног материјала украсних биљака" #31019, Руководилац: др Ангелина Суботић

„Развој и примена протеинских маркера у одабиру сорти кромпира отпорних према високим температурама" #31049, Руководилац: др Ивана Момчиловић

Национални пројекти којима руководе друге институције

Програм основних истраживања

Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација у зависности од променљивости средине” #173012. Носилац: Биолошки факултет, Београд. Руководилац: др Марко Анђелковић.

"Категоризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида” #173032. Носилац: Биолошки факултет, Београд. Руководилац: др Јелена Вукојевић.

”Интеракције мембрана са унутар ћелијским и апапластичним простором: изучавања биоенергетике и сигнализације користећи биофизичке и биохемијске методе” #173040. Носилац: Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд. Руководилац: др Жељко Вучинић.

"Рибе као биоиндикатори стања квалитета отворених вода Србије” #173045. Носилац: Институт за мултидисциплинарна истраживања, Београд. Руководилац: др Мирјана Ленхардт.

”Испитивање молекуларно генетских. патохистолошких и имунохемијских карактеристика неуро-мишићних болести” #175083. Носилац: Медицински факултет, Београд. Руководилац: др Видосава Ракочевић-Стојановић.

”Неуролошки развој код пренаталне изложености плода антиепилептичној терапији” #175006. Носилац: Медицински факултет, Нови Сад. Руководилац: др Слободан Секулић.

”Проучавање односа структуре и активности новосинтетисаних биолошки активних супстанци” #172032. Носилац: ИХТМ, Београд. Руководилац:др Слађана Костић Рајачић.

”Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената у акумулацијама воде за пиће-истраживање методе и поступака смањивања утицаја биогеохемијских аномалија” #176018. Носилац: ИХТМ, Београд. Руководилац:др Милка Видовић.

”Филогенетски приступ анализи молекуларне еволуције високо варијабилних вируса коинфекције. интеграција вируса и домаћина” #175024. Носилац: Медицински факултет, Београд. Руководилац:др Маја Станојевић.

Структурне и биохемијске карактеристике поремећаја синаптичке пластичности у психијатријским обољењима” #175058. Носилац: Медицински факултет, Београд. Руководилац: др Наташа Петронијевић.

Молекуларне особине и модификације неких респираторних и нутритивних алергена” #172024. Носилац: Хемијски факултет, Београд. Руководилац: др Тања Ћирковић Величковић.

Програм суфинансирања интегралних и интердисциплинарних истраживања

„Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима #43002. Носилац: ПМФ, Нови Сад. Руководилац: др Мирослав Весковић.

„Примене нискотемпературних плазми у биомедицини, заштити човекове околине и нанотехнологијама #41011. Носилац: Институт за физику Универзитета у Београду. Руководилац: др Невена Пуач.

„Модулација сигналних путева који контролишу интрацелуларни енергетски баланс у терапији тумора и неуро-имуно-ендокриних поремећаја # 41025. Носилац: Медицински факултет, Београд. Руководилац: др Владимир Трајковић.

„Биолошки механизми, нутритивни унос и статус полинезасицених масних киселина и фолата: Унапредјење исхране у Србији # 41030. Носилац: Институт за медицинска истраживања, Београд. Руководилац: др Марија Глибетић.

„Генерисање и карактеризација нанофотонских функционалних структура у биомедицини и информатици # 45016. Носилац: Институт за физику, Београд. Руководилац: др Бранислав Јеленковић

„Биомаркери у неуродегенеративним и малигним процесима" # 41005. Носилац: Биолошки факултет, Београд. Руководилац: др Павле Андјус.

„Нови аутотхони изолати бактерија Lysobacrer sp. и Pseudomonas sp. као важан извор метаболите корисних у за биотехнологију, стимулацију раста биљака и контролу болести биља: од изолата до препарата # 46007. Носилац: Институт за земљиште, Београд. Руководилац: др Драгана Јошић.

„Развој интегрисаних система управљања штетним организмима у биљној производњи са циљем превазилажења резистентности И унапређења квалитета И безбедности хране # 46008. Носилац: Пољопривредни факултет, Београд. Руководилац: др Алекса Обрадовић.

„Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и индентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и биомониторингу деградираних станишта # 43010. Руководилац: др Соња Вењовић Јовановић.

Програм истраживања у области технолошког развоја

„Мерење и моделирање физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних акумулација #37009. Носилац: Грађевински факултет, Београд. Руководилац: др Зорана Науновић.