среда, 22 јун 2016 10:19

Цитираност

Према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (Национални савет за научни и технолошки развој, 2008), којим се утврђује поступак стицања научних и истраживачких звања, кандидат, односно комисија за писање извештаја о кандидату, треба да достави комплетну библиографију кандидата са потпуним референцама разврстаним према категоријама научног рада (М коефицијенти).

Званичну потврду на меморандуму библиотеке са печатом и потписом библиотекара о броју цитата издају Универзитетска библиотека „Светозар Марковић" (без самоцитата) и Библиотека Матице српске (са самоцитатима). Ова услуга се наплаћује према утврђеном ценовнику (на цену утичу: период за који се тражи цитираност, број цитата, ургентност издавања потврде и формат издавања потврде). Рок за израду је 10 дана.

Кандидат треба да достави своје основне податке и комплетну библиографију са тачним распоредом аутора урађену хронолошки. Претраживање цитираности радова се врши за сваки појединачни рад из приложене библиографије прем првом аутору. Подносилац захтева добија библиографију цитираних радова за тражени период у електронској форми на CD-у и званичну потврду на меморандуму Библиотеке са печатом и потписом библиотекара о броју цитата.

Уколико није неопходно да овај прилог за стицање звања има печат и потпис библиотеке, кандидат, односно комисија могу сами да сачине библиографију са бројем цитата. Овде су наведни упутства и докуменати који могу бити од помоћи приликом израде библиографије:

Др Стела Филипи Матутиновић, Научне информације у Србији, 2. измењено и допуњено издање, Београд, 2013. публикација намењена за едукацију докторанада и истраживача у области евалуације научног рада, приступа и коришћењу расположивих електронских извора и проналажењу релевантних.

Тумачење SCI листе коју је издао Национални савет за високо образоваје РС.

Аналитичар за биологију - при Министарству науке од ког се може добити више информација у вези са вредновањем научног рада.

Аутоцитати, коцитати, хетероцитати: аутоцитати (самоцитати) су цитати код којих аутори (први аутор) цитирају своје претходне радове; коцитати су цитати код који аутори цитирају друге ауторе са којима су писали неки ранији рад; хетероцитати (прави цитати) су цитати код којих аутори цитирају друге ауторе. Према Правилнику о стицању звања потребно је у својој библиографији навести укупан број цитата, број хетероцитата и број аутоцитата.

Категоризација домаћих часописа која се ажурира према документима преузетих са веб-странице Министарства науке.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent