Project period 2006-2011

Program of basic research

"Akutni i hronični stres: mehanizmi regulacije homeostaze u akutnoj radiacionoj bolesti i dijabetesu" #143002, Project Leader: Dr. Goran Poznanović

"Ekspresija i funkcija glukokortikosteroidnog receptora i proteina toplotnog stresa u patofiziološkim stanjima i stresu." #143003, Project Leader: Dr. Gordana Matić

"Molekularna i bihevioralna istraživanja plastičnosti nervnog sistema" #143004, Project Leader: Dr. Selma Kanazir

"Interakcija glije i neurona u procesu oporavka nakon oštećenja centralnog nervnog sistema" #143005, Project Leader: Dr. Mirjana Stojiljković

"Uticaj fitoestrogena, steroidnih i peptidnih hormona na ćelije neuroendokrinog sistema" #143007, Project Leader: Dr. Milka Sekulić

"Identifikacija specifičnih gena za terapiju kancera" #143009, Project Leader: Dr. Sabera Ruždijić

"Genetička raznovrsnost u prirodnim populacijama – uloga B hromozoma" #143011, Project Leader: Dr. Mladen Vujošević

"Adaptivni značaj genetičkog polimorfizma populacija Drosophila" #143014, Project Leader: Dr. Marko Anđelković

"Efekti traumatskih, neurotoksičnih i neuroprotektivnih faktora na električnu aktivnost mozga sisara. Analiza i modeliranje" #143021, Project Leader: Dr. Milka Ćulić

"Tekuće vode Srbije - istraživanje biodiverziteta i korišćenje podataka u tipologiji, izradi ekološkog indeksa i monitoringu ekološkog statusa" #143023, Project Leader: Dr. Predrag Cakić

"Ekofiziološke karakteristike biljaka i njihov potencijal u obnavljanju biodiverziteta narušenih ekosistema" #143025, Project Leader: Dr. Pavle Pavlović

"Regulacija morfogenetskih procesa i sekundarnog metabolizma i genetičke transformacije biljaka u kulturi in vitro" #143026, Project Leader: Dr. Branka Vinterhalter

"Uticaj magnetnih polja kao ekofiziološkog faktora na različite biološke sisteme i moguća primena u biomedicini" #143027, Project Leader: Dr. Zlatko Prolić

"Fiziološka i farmakološka modulacija imunoinflamatornih i malignih bolesti" #143029, Project Leader: Dr. Stanislava Stošić Grujičić

"Svetlosna i hormonalna kontrola rastenja i razvića biljaka, razmnožavanje in vitro i ex situ zaštita retkih i ugroženih vrsta" #143031, Project Leader: Dr. Dragoljub Grubišić

"Biomedicinska ispitivanja i razvoj nekih novih psihotropnih supstanci" #143032, Project Leader: Dr. Mirko Tomić

"Fiziološki i evolucioni aspekti stresnog odgovora u prirodnim i laboratorijskim populacijama" #143033, Project Leader: Dr. Jelica Lazarević

"Uloga redoks aktivnih supstanci u procesima održavanja homeostaze živih sistema" #143034, Project Leader: Dr. Duško Blagojević

"Proučavanje poremećaja homeostaze i određivanje biomarkera oksidacionog stresa kod aerobnih organizama" #143035, Project Leader: Dr. Zorica Saičić

"Istraživanja ekotoksikoloških aspekata delovanja ksenobiotika i biotičkih agenasa na populacije mišolikih glodara" #143038, Project Leader: Dr. Dragan Kataranovski

„Evolucija u heterogenim sredinama" #143040, Project Leader: Dr. Aleksej Tarasjev

"Diverzitet vodozemaca i gmizavaca Balkanskog poluostrva" #143052, Project Leader: Dr. Miloš Kalezić

„Hemijska trauma mozga: biohemiske i kliničke posledice" #143057B, Project Leader: Dr. Ankica Jelenković

Program of research in the field of technology

"Unapređenje proizvodnje ukrasnih biljaka primenom novih tehnologija" # TR6833B, Project Leader: Dr. Angelina Subotić.

National projects managed by other institutions

„Biofizička istraživanja membranskih procesa. interakcija membranskih receptora i kanala sa spoljašnjim faktorima i intracelularna regulacija” # 143016. Lead Partner: Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Željko Vučinić.

„Taksonomska, biohemijska i molekularna istraživanja gljiva i biološki aktivnih supstanci” #143041. Lead Partner: Faculty of Biology, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Jelena Vukojević.

„Istraživanja diverziteta, zaštite i održivog korišćenja faune riba, kao bitnih komponenti za razvoj strategije integralnog upravljanja vodenim resursima Srbije” # 143045. Lead Partner: Institute for Multidisciplinary Research, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Mirjana Lenhardt.

„Strukturne, hemijske i molekularne karakteristike nekih biljnih vrsta-fundamentalni značaj i primenljivost” # 143049. Lead Partner: Faculty of Biology, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Petar Marin.

„Fiziološki, morfološki i molekulski mehanizmi termoregulacije u adaptivnim procesima izmenjene homeostaze” # 143050. Lead Partner: Faculty of Biology, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Gordana Cvijić.

„Biofizičko neuroprofiliranje na eksperimentalnim modelima oštećenja i oporavka centralnog nervnog sistema” # 143054. Lead Partner: Faculty of Biology, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Pavle Anđus.

„Citotoksični, citoprotektivni i imunomodulatorni efekti nanočestica” #145073. Lead Partner: School of Medicine, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Vladimir Trajković.

„Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata i prirodne radioaktivnosti u akumulacijama vode za piće u Republici Srbiji” #146021. Lead Partner: Scientific Institution Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Milka Vidović.

„Interakcije prirodnih proizvoda i njihovih analoga sa proteinima i nukleinskim kiselinama” #142026. Lead Partner: Faculty of Chemistry, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Dušan Sladić.

„Regulatorni peptidi u integrativnim procesima nervnog i endokrinog sistema” #145003. Lead Partner: School of Medicine, University of Belgrade. Project Leader: Dr. Vesna Starčević.

Address

Bulevar despota Stefana 142
11060 Belgrade
Serbia

Contact

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent