Projektni period 2006-2011.

Program osnovnih istraživanja

"Akutni i hronični stres: mehanizmi regulacije homeostaze u akutnoj radiacionoj bolesti i dijabetesu" #143002, Rukovodilac: dr Goran Poznanović

"Ekspresija i funkcija glukokortikosteroidnog receptora i proteina toplotnog stresa u patofiziološkim stanjima i stresu." #143003, Rukovodilac: dr Gordana Matić

"Molekularna i bihevioralna istraživanja plastičnosti nervnog sistema" #143004, Rukovodilac: dr Selma Kanazir

"Interakcija glije i neurona u procesu oporavka nakon oštećenja centralnog nervnog sistema" #143005, Rukovodilac: dr Mirjana Stojiljković

"Uticaj fitoestrogena, steroidnih i peptidnih hormona na ćelije neuroendokrinog sistema" #143007, Rukovodilac: dr Milka Sekulić

"Identifikacija specifičnih gena za terapiju kancera" #143009, Rukovodilac: dr Sabera Ruždijić

"Genetička raznovrsnost u prirodnim populacijama – uloga B hromozoma" #143011, Rukovodilac: dr Mladen Vujošević

"Adaptivni značaj genetičkog polimorfizma populacija Drosophila" #143014, Rukovodilac: dr Marko Anđelković

"Efekti traumatskih, neurotoksičnih i neuroprotektivnih faktora na električnu aktivnost mozga sisara. Analiza i modeliranje" #143021, Rukovodilac: dr Milka Ćulić

"Tekuće vode Srbije - istraživanje biodiverziteta i korišćenje podataka u tipologiji, izradi ekološkog indeksa i monitoringu ekološkog statusa" #143023, Rukovodilac: dr Predrag Cakić

"Ekofiziološke karakteristike biljaka i njihov potencijal u obnavljanju biodiverziteta narušenih ekosistema" #143025, Rukovodilac: dr Pavle Pavlović

"Regulacija morfogenetskih procesa i sekundarnog metabolizma i genetičke transformacije biljaka u kulturi in vitro" #143026, Rukovodilac: dr Branka Vinterhalter

"Uticaj magnetnih polja kao ekofiziološkog faktora na različite biološke sisteme i moguća primena u biomedicini" #143027, Rukovodilac: dr Zlatko Prolić

"Fiziološka i farmakološka modulacija imunoinflamatornih i malignih bolesti" #143029, Rukovodilac: dr Stanislava Stošić Grujičić

"Svetlosna i hormonalna kontrola rastenja i razvića biljaka, razmnožavanje in vitro i ex situ zaštita retkih i ugroženih vrsta" #143031, Rukovodilac: dr Dragoljub Grubišić

"Biomedicinska ispitivanja i razvoj nekih novih psihotropnih supstanci" #143032, Rukovodilac: dr Mirko Tomić

"Fiziološki i evolucioni aspekti stresnog odgovora u prirodnim i laboratorijskim populacijama" #143033, Rukovodilac: dr Jelica Lazarević

"Uloga redoks aktivnih supstanci u procesima održavanja homeostaze živih sistema" #143034, Rukovodilac: dr Duško Blagojević

"Proučavanje poremećaja homeostaze i određivanje biomarkera oksidacionog stresa kod aerobnih organizama" #143035, Rukovodilac: dr Zorica Saičić

"Istraživanja ekotoksikoloških aspekata delovanja ksenobiotika i biotičkih agenasa na populacije mišolikih glodara" #143038, Rukovodilac: dr Dragan Kataranovski

„Evolucija u heterogenim sredinama" #143040, Rukovodilac: dr Aleksej Tarasjev

"Diverzitet vodozemaca i gmizavaca Balkanskog poluostrva" #143052, Rukovodilac: dr Miloš Kalezić

„Hemijska trauma mozga: biohemiske i kliničke posledice" #143057B, Rukovodilac: dr Ankica Jelenković

Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja

"Unapređenje proizvodnje ukrasnih biljaka primenom novih tehnologija" # TR6833B, Rukovodilac: dr Angelina Subotić.

Nacionalni projekti kojima su rukovodile druge institucije

„Biofizička istraživanja membranskih procesa. interakcija membranskih receptora i kanala sa spoljašnjim faktorima i intracelularna regulacija” # 143016. Nosilac: Institut za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Željko Vučinić.

„Taksonomska, biohemijska i molekularna istraživanja gljiva i biološki aktivnih supstanci” #143041. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Jelena Vukojević.

„Istraživanja diverziteta, zaštite i održivog korišćenja faune riba, kao bitnih komponenti za razvoj strategije integralnog upravljanja vodenim resursima Srbije” # 143045. Nosilac: Institut za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Mirjana Lenhardt.

„Strukturne, hemijske i molekularne karakteristike nekih biljnih vrsta-fundamentalni značaj i primenljivost” # 143049. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Petar Marin.

„Fiziološki, morfološki i molekulski mehanizmi termoregulacije u adaptivnim procesima izmenjene homeostaze” # 143050. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Gordana Cvijić.

„Biofizičko neuroprofiliranje na eksperimentalnim modelima oštećenja i oporavka centralnog nervnog sistema” # 143054. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Pavle Anđus.

„Citotoksični, citoprotektivni i imunomodulatorni efekti nanočestica” #145073. Nosilac: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Vladimir Trajković.

„Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata i prirodne radioaktivnosti u akumulacijama vode za piće u Republici Srbiji” #146021. Nosilac: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Milka Vidović.

„Interakcije prirodnih proizvoda i njihovih analoga sa proteinima i nukleinskim kiselinama” #142026. Nosilac: Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Dušan Sladić.

„Regulatorni peptidi u integrativnim procesima nervnog i endokrinog sistema” #145003. Nosilac: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Vesna Starčević.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent