"Uticaj vodenog, metanolnog i etil-acetatnog ekstrakta grčkog origana Origanum vulgare ssp. hirtum na dijabetes tip 1 indukovan višestrukim malim dozama streptozotocina kod C57BL/6 miševa"

Biblioteka IBISS

28.12.2016. godine u 13.00

"Fiziološki i molekularno-genetički pokazatelji međuvrsne hibridizacije u okviru roda Centaurium Hill (Gentianaceae)"

Biblioteka IBISS

27.12.2016. godine u 11.00

"Intestinalni i sistemski imunski efekti oralnog unosa kadmijuma kod pacova”

Biblioteka IBISS

25.11.2016. godine u 14.00

"Parametri antioksidacionog sistema u tkivima žaba Pelophylax esculentus kompleksa kao biomarkeri izlaganja metalima"

Biblioteka IBISS

10.11.2016. u 12.00

„Sinergistički efekat genomskog i sredinskog stresa u dve populacije Drosophila subobscura

Biblioteka IBISS

27.9.2016. godine u 14.00

„Uloga fenotipske plastičnosti osobina životne istorije i ponašanja u procesima specijacije Acanthoscelides obtectus

Biblioteka IBISS

23.09.2016. godine u 15 časova

"Morfogeneza i regeneracija biljaka šalota (Allium ascalonicum L.) i vlašca (A. schoenoprasum L.) in vitro"

Biblioteka IBISS

07.06.2016. godine u 12.00

"Efekat elektromagnetnog polja (50 Hz, 0,25 mT) na komponente adaptivne vrednosti i morfometriju krila kod Drosophila subobscura Collin, 1936 (Insecta, Diptera)"

Biblioteka IBISS

03.06.2016. godine u 13.00

"Antiinflamatorna i antioksidativna svojstva benfotiamina u aktiviranoj liniji mikroglijskih ćelija miša: uloga proinflamatornih signalnih puteva"

Biblioteka IBISS

01.03.2016. godine u 12.00

"Metaboličke karakteristike sindroma policističnih jajnika u visceralnom masnom tkivu i leptinska rezistencija u hipotalamusu pacova tretiranog 5α-dihidrotestosteronom: uloga glukokortikoida"

Biblioteka IBISS

26.02.2016. godine u 15.00

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent