NEPETOME - Opisivanje diverziteta iridoida u okviru roda Nepeta L. korišćenjem “omics” tehnologija, u cilju in planta metaboličkog inženjeringa i njihove održive eksploatacije

Saradnicima Odeljenja za fiziologiju biljaka je u okviru poziva IDEJE, Fonda za nauku Republike Srbije, odobreno finansiranje projekta pod nazivom "Opisivanje diverziteta iridoida u okviru roda Nepeta L. korišćenjem "omics" tehnologija, u cilju in planta metaboličkog inženjeringa i njihove održive eksploatacije" NEPETOME, broj projekta 7749433. Projekat će trajati tri godine (2022-2025).

Sažetak

Rod Nepeta L. je najveći rod familije Lamiaceae, i jedini predstavnik subfamilije Nepetoidae koji se odlikuje proizvodnjom iridoida. Projekat NEPETOME je inspirisan izuzetnim diverzitetom iridoida u okviru roda Nepeta, kao i njihovim nedovoljno iskorišćenim biopesticidnim potencijalom. Projekat ima za cilj da rasvetli molekularne osnove diverziteta iridoida uporednom analizom transkriptoma i metaboloma hemijski diferenciranih predstavnika roda Nepeta. Prikupljeno znanje biće iskorišćeno u cilju intenziviranja proizvodnje ovih značajnih bioaktivnih jedinjenja u in planta biosintetskim platformama, uz upotrebu najsavremenijih metoda metaboličkog inženjeringa. Jedinjenja od interesa u istraživanjima su iridoidni aglikoni koji su dominantno prisutni kod nekih vrsta ovog roda (stereoizomeri nepetalaktona, dehidronepetalakton), kao i iridoidni glukozid 1,5,9-epideoksiloganinska kiselina. Nedavno su rasvetljeni delovi iridoidnog biosintetskog puta koji vode do formiranja nepetalaktona u vrstama roda Nepeta. U okviru projekta NEPETOME biće rekonstruisani metabolički koraci i geni nizvodno od nepetalaktona i oni koji vode ka iridoidnim glukozidima, i biće definisani faktori koji su bitne odrednice produktivnosti biljaka. Opisivanje diverziteta iridoida na inter- i intra-specijskom nivou daće uvid u hemijsku evoluciju ove grupe jedinjenja u okviru roda Nepeta. Nakon funkcionalne karakterizacije preostalih nepoznatih gena biosintetskog puta, privremenom ili stabilnom koekspresijom većeg broja gena od interesa u homologim ili heterologim sistemima, biće stvoreni preduslovi za intenziviranje proizvodnje iridoida korišćenjem in planta biosintetskih platformi. Projekat NEPETOME ima za cilj održivu proizvodnju sirovog materijala za biopesticidne proizvode, što je u skladu sa evropskim "Bio-based Economy" standardima, koji se zasnivaju na održivom iskorišćavanju bioloških resursa iz obnovljivih izvora.

Internet stranica projekta

Saradnici na projektu:

dr Danijela Mišić, rukovodilac
dr Uroš Gašić
dr Branislav Šiler
dr Slavica Dmitrović
dr Marijana Skorić
dr Dragana Matekalo
dr Jasmina Nestorović Živković
dr Tijana Banjanac
dr Biljana Filipović
dr Milica Milutinović
dr Jelena Božunović
dr Neda Aničić

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent