"Funkcionalna karakterizacija EML (EMSY-like) proteina kao čitača histonskih modifikacija sa ulogom u regulaciji razvića semena kod Arabidopsis thaliana (L.) Heynh."

četvrtak, 3. oktobar 2019. godine u 14.00

Biblioteka IBISS

ponedeljak, 30 septembar 2019 11:40

Cell types of adult mouse cortex and hippocampus

Predavač: dr Bosiljka Tasić, Associate Director, Molecular Genetics, Allen Institute for Brain Science, Seattle, USA

Vreme: petak, 4. oktobar 2019. godine u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

ponedeljak, 30 septembar 2019 10:34

Kako recenzirati naučni rad?

Predavač: dr Aleksandar Dekanski, Centar za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerziteta u Beogradu

Vreme: četvrtak, 10. oktobar 2019. godine u 13.00

Mesto: Biblioteka IBISS

petak, 27 septembar 2019 12:54

Polyploidy in vertebrate evolution

Predavač: dr Vladimir A. Trifonov, Head of Comparative Genomics laboratory at the Institute of Molecular and Cellular Biology (Novosibirsk, Russia) and Lecturer in Genomics (Novosibirsk State University)

Vreme: petak, 18. 10. 2019, 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

„Mehanizmi delovanja odabranih flavonoida, terpena i nitratnih estara heterocikličnih jedinjenja na izolate Candida albicans iz usne duplje čoveka”

ponedeljak, 30. septembar 2019. godine u 13.00

Biblioteka IBISS

"Molekularni mehanizmi antioksidativnog dejstva ekstrakta kičice (Centaurium erythraea Rafn) u eksperimentalnom modelu dijabetesa pacova"

petak, 27. 9. 2019. godine u 11.00

Biblioteka IBISS

„Funkcionalna analiza interakcija TET-posredovane oksidacije 5-metilcitozina i PARP-zavisne ADP-ribozilacije u procesu demetilacije DNK“

25. 9. 2019. godine u 12.00

Biblioteka IBISS

"Efekat ibogaina na sistem antioksidativne zaštite u perifernim tkivima i kontraktilnost terminalnog ileuma kod mužjaka pacova"

18. septembar 2019. godine u 11.00

Zgrada dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Slušaonica 4

Predavač: dr Ivana Jarić, Odeljenje za citologiju IBISS i Division of Animal Welfare, Vetsuisse Faculty, University of Bern, Švajcarska

Vreme: 27. 9. 2019. godine u 9.30

Mesto: Biblioteka IBISS

"Mehanizmi antiencefalitogenog dejstva etil-piruvata u eksperimentalnom autoimunskom encefalomijelitisu"

19. juli 2019. godine u 11.00

Biblioteka IBISS

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent