Prvi katalog leptira u Srbiji K1The First Catalogue of Moth and Butterfly Fauna of Serbia (Lepidoptera Linnaeus, 1758) = Први каталог фауне лептира Србије (Lepidoptera Linnaeus, 1758) / Predrag Jakšić. Belgrade: Institute for Biological Research “Siniša Stanković”; 2022. 1468 p. ISBN 978-86-80335-20-9

Publikacija kolege Jakšića "Prvi katalog faune leptira Srbije (Lepidoptera Linnaeus, 1758)" predstavlja značajan doprinos poznavanju biodiverziteta Lepidoptera Srbije, grupe dobro proučenih organizama, među kojima su mnoge vrste ugrožene i zaštićene na nacionalnom i/ili međunarodnom nivou. Značaj poznavanja Lepidoptera ogleda se i u činjenici da su mnogi taksoni indikatorski organizmi, te se na osnovu znanja o populacionim parametrima mogu donositi pouzdani zaključci o stanju ukupnog biodiverziteta Republike Srbije.

 

GMBiljke K1 malaGenetički modifikovane biljke : biološke osnove – biotehnološke perspektive / Mirjana Nešković, Slavica Ninković, Jovanka Miljuš Đukić ; [ilustracije Jovana Perišić, Dimitrije Ninković, Marija Stojisavljević]. 406. str. ISBN 978-86-80335-18-6.

U ovoj publikaciji je iznet presek trenutnog znanja o genetički modifikovanim biljkama. Govoreći o biologiji genetičkih modifikacija uz povezivanje sa procesom evolucije živog sveta, autori daju potencijal za jasnije sagledavanje pitanja genetički modifikovanih biljaka i formiranje kritičkog mišljenja o toj temi, kako kod stručne zajednice tako i kod zainteresovane javnosti. Jasna i koncizna prezentacija doprinosi da knjiga bude podjednako interesantna i razumljiva svima.

 

 

 

 

 

Bibliografija 2021 K1Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu : 75 godina rada i postojanja : bibliografija: 2021 / [urednici Mirjana Mihailović i Momir Paunović ; priređivač Zorica Janković]. Beograd : Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet; 2022. 271 str. ISBN 978-86-80335-17-9

Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju Univerziteta u Beogradu 2022. godine je obeležio 75 godina uspešnog rada i postojanja. Iste godine navršeno je i 130 godina od rođenja akademika Siniše Stankovića, čije su ime i delo neraskidivo povezani sa osnivanjem Instituta. Tim povodom objavljena je ova monogografija sa bibliografijom za 2021. godinu koja obuhvata rezultate ostvarenih realizacijom Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada nio u 2021. godini, finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Evidencioni broj: 451-03-9/2021-14/200007, kao i rezultata međunarodnih projekata i ugovora u ovoj godini.

 

 

Stetni glodari KORICEŠtetni glodari : biologija, epizootiologija, ekologija i kontrola brojnosti / Dragan Kataranovski, Milena Kataranovski ; [ilustracije u knjizi Dragan Kataranovski]. Beograd : NNK Internacional : Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", 2021 (Beograd : Cakum-PakumZemun Neven); 2021. 1.058 str. ISBN: 978-86-6157-120-6 (NNKI)

Problematika predstavljena u ovoj publikaciji je podeljena u nekoliko celina. U prvoj celini dati su poreklo i evolucija, sistematika i opšte odlike sisara (Mammalia), posebno glodara (Rodentia), kratak prikaz faune glodara Srbije i njihova taksonomska pripadnost, bez obimnijeg prikaza bionomije pojedinih predstavnika. Posebno je dat je pregled vrsta glodara zdravstveno i ekonomski značajnih za čoveka uključujući pripadnike porodica Muridae (mišoliki glodari), Gliridae (puhovi), Cricetidae (hrčkovi) i Sciuridae (veverice), Uz svaki prikazani takson dati su relevantni podaci o njihovoj biologiji i ekologiji, sa ukazivanjem na stepen zaštićenosti pojedinih vrsta. Druga celina obrađuje epizootiološko-epidemiološki značaj glodara sa pregledom značajnijih virusnih i bakterijskih zoonoza, zoonoza izazvanih protozoama, zatim infekcija glodara saprofitnim i keratinofilnim gljivama, endoparazitskim eumetazoama (cestodama, trematodama i nematodama) i ektoparazitima, i razmatranjem faktora koji utiču na njihovu transmisiju. Treća celina se odnosi na ekonomski značaj glodara i prikazuje gubitke/štete koje glodari nanose ljudima i pojedinim životinjskim i biljnim vrstama, metode i modele za procenu štete. Četvrta celina je najobimnija i u njoj su prikazane metode za procenu brojnosti i gustine populacija mišolikih glodara, a zatim metode borbe protiv po čoveka štetnih glodara u cilju kontrole njihovih populacija. Dat je prikaz mera za kontrolu glodara koje obuhvataju 1. preventivne mere (agrotehničke, tehnološko-manipulativne, sanitarno-higijenske i građevinsko-tehničke mere, ultrazvučne i elektromagnetne talase i repelente) i 2. direktne mere (mehaničko-fizičke mere, biološke mere kontrole, genetičke metode, hemijske metode). Dat je detaljan spisak akutnih i hroničnih pesticida za glodare i fumiganata, sa mehanizmima delovanja. Osim prikaza efektivnosti, ukazano je i na ograničenja u vezi sa ovim agensima, uključujući mehanizme razvoja rezistencije na neke od hroničnih rodenticida. Posebno je obrađen uticaj rodenticida na živi svet (vrste koje nisu ciljne) uključujući toksičnost za organizme u vodenoj sredini, ptice i druge divlje životinje sa naglaskom na uticaj antikoagulantnih rodenticida na populacionu dinamiku i biodiverzitet glodara i drugih životinjskih vrsta. Dužna pažnja je posvećena toksičnosti za domaće životinje i čoveka. U vezi sa tim dati su i pristupi u ispitivanju rizika od izloženosti vrsta koje nisu cilj delovanja rodenticida. Peta celina obrađuje sprovođenje deratizacije počevši od pripreme i primene rodenticida do načina sprovođenja mera, uz opis mera zaštite pri izvođenju postupaka deratizacije i kontrole uspešnosti izvedene deratizacije.

Recenzenti publikacije su: Dr Ivo R. Savić, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, u penziji; Dr Srđan Stamenković, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu; Dr Snežana Tomanović, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu; Dr Vitomir Ćupić, redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Sa Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju Univerziteta u Beogradu, Dr Ivana Mirkov, naučni savetnik; Dr Vanja Bugarski-Stanojević, viši naučni saradnik; Dr Vida Jojić, viši naučni saradnik; Dr Nada Ćosić, naučni saradnik.

 

Bibliografija 2020 K1Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu : bibliografija : 2020 / [urednici Mirjana Mihailović i Momir Paunović ; priređivač Zorica Janković]. Beograd : Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet; 2021. 103 str.

Bibliografija Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ (IBISS)-Instituta od nacuonalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu za 2020. godinu obuhvata rezultate koji su ostvareni realizaciojom Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada nio u 2020. godini, finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije., Evidencioni broj: 451-03-68/2020-14/ 200007, kao i rezultata međunarodnih projekata i ugovora u ovom periodu.

 

 

 

 Bibliografija 2016 2019 K1Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu : bibliografija : 2016-2019 / [urednici Mirjana Mihailović i Momir Paunović ; priređivač Zorica Janković]. Beograd : Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet; 2021. 321 str.

Ova bibliografija predstavlja nastavak sumiranih rezultati istraživanja saradnika Instituta u projektnom ciklusu koji je započeo 2011 i koji je, u više puta produživan i završen 2019. godine, a koje je finansiralo Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Ova bibliografija za period 2016-2019. je planirana da se publikuje tokom 2020. godine, ali zbog pandemije SARS-COV 19 određene aktivnosti su morale da se odlože, pa smo u prilici da ovu bilbliografiju realizujemo 2021. godine.

 

3rdPANDA K1

The 3rd Annual Conference of the Pan-Balkan Alliance of Natural Products and Drug Discovery Associations (PANDA) : Book of abstracts

Soković M, Kostić O. The 3rd Annual Conference of the Pan-Balkan Alliance of Natural Products and Drug Discovery Associations (PANDA) : Book of abstracts; 2021 Nov 01; Belgrade, Serbia. Belgrade: Institute for Biological Research "Siniša Stanković"– National Institute of Republic of Serbia, University of Belgrade; 2021. 27 p. ISBN: 978-86-80335-14-8

 

 

 

 

 

Funkcionalna hrana 21. veka : prirodni proizvodi iz perspektive naučnika Funkcionalna hrana 21 veka KORICE

Ivanov M, Petrović J, Stojković D, Kostić M, Ćirić A, Glamočlija J, Soković M. Funkcionalna hrana 21. veka - prirodni proizvodi iz perspektive naučnika. Beograd: Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"; 2020. 39 p. ISBN: 978-86-80335-13-1

 

 

 

 

 

 

 

Immunology at the Confluence of Multidisciplinary Approaches : abstract book Abstract book finalno K1

Saksida T, Stanisavljević S, Miljković Đ, editors. Immunology at the Confluence of Multidisciplinary Approaches : abstract book. Belgrade: Institute for Biological Research "Siniša Stanković", University of Belgrade; Immunological Society of Serbia; 2019. 136 p. ISBN: 978-86-80335-12-4

 

 

 

 

 

 

Multinational Congress on Microscopy (14 ; 2019 ; Beograd)Proceedings MCM2019 K1

MCM2019 [Elektronski izvor] : proceedings / 14th Multinational Congress on Microscopy, [September 15-20, 2019, Belgrade, Serbia] ; [editors, Jasmina Grbović Novaković, Nataša Nestorović, Dragan Rajnović]. - Belgrade : Serbian Society for Microscopy : Institute for Biological Research "Siniša Stanković" : Serbian Society for Microscopy, 2019 (Beograd : Knjigoveznica i kartonaža Grbović M. Milica). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm. ISBN 978-86-80335-11-7.

 

 

 

 

 

 

Balkans-China Mini-symposium on Natural Products and Drug Discovery (2 ; 2019 ; BOOK OF ABSTRACTS K1Beograd)

Book of abstracts / The 2nd Balkans-China Mini-symposium on Natural Products and Drug Discovery, 11-13 April, 2019 Belgrade, Serbia ; [organizer] Institute for Biological Research "Siniša Stanković", University of Belgrade ; [co-organizers Goverment of the Republic of Serbia [and] Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia [and] Shanghai Institute of Materia Medica (SIMM),Chinese Academy of Science (CAS), China] ; editor Marina Soković]. ISBN 978-86-80335-10-0

 

 

 

 

 

 

CELLFIT Workshop (2 ; 2019 ; Beograd)CellFit workshop 2019 K1
Cells Communicate! : Book of Abstracts of the Second CellFit Workshop 2019 Belgrade, Serbia 13 - 14 March, 2019. / editors Tiziana Brevini ... [et al.]. - Belgrade : Institute for Biological Research "Siniša Stanković", University ; Brussels : COST Action CA16119, 2019 (Belgrade : Copy Planet). - 104 str. ; 21 cm. ISBN 978-86-80335-08-7

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL Conference on Plant Biology (3 ; 2018 ; Belgrade)SPPS 2018
Book of Abstracts / 3rd International Conference on Plant Biology and 22nd SPPS Meeting , 9-12 June 2018, Belgrade ; organized by Serbian Plant Physiology Society and Institute for Biological Research "Siniša Stanković", University of Belgrade and Faculty of Biology, University of Belgrade ; editor Branka Uzelac. - Belgrade : Serbian Plant Physiology Society : University, Institute for Biological Research "Siniša Stanković" : University,Faculty of Biology, 2018 (Zemun : Alta Nova). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 978-86-912591-5-0

Zbornik apstrakata se može preuzeti iz Repozitorijuma arhiviranih digitalnih radova Instuta, RADaR.

 

 

 

 

 

 

 

  IUBMB MolBioS 2018Program & Book of Abstracts / IUBMB Advanced School Nutrition, Metabolism and Aging, 2018 [Petnica] ; [editor Ana Đorđević]. - Belgrade : Institute for Biological Research "Siniša Stanković", 2018 (Belgrade : Zeppelin Pro). - III, 41 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN: 978-86-80335-07-0.

Publikacija „Program & Book of Abstract IUBMB Advanced School Nutrition, Metabolism and Aging“ obuhvata finalni program i sažetke radova koji su prezentovani u okviru međunarodne naučne škole koja je održana u Istraživačkoj stanici „Petnica“ od 15. do 19. oktobra 2018. godine.
Program škole je obuhvatao spektar tema iz oblasti ishrane, metabolizma i starenja, a kroz ovu publikaciju predstavljeni su najnoviji rezultati istraživanja o molekularnim mehanizmima koji se nalaze u osnovi metaboličkih poremećaja povezanih sa gojaznošću i dijabetesom, o metaboličkim efektima različitih nutrijenata kao što su fruktoza, aronija i kakao, kao i o istraživanja senescencije i disfunkcije ćelija u starenju.
Recenzenti publikacije su prof. dr Gordana Matić, dr Selma Kanazir, dr Melita Vidaković i dr Nataša Veličković iz Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković, zatim dr Aleksandra Stanković iz Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, kao i prof. dr Tatjana Kostić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Zbornik apstrakata se može preuzeti iz Repozitorijuma arhiviranih digitalnih radova Instuta, RADaR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasih 70 godina

NAŠIH 70 godina : Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" / [urednici Pavle Pavlović, Mirjana Mihailović, Momir Paunović]. - Beograd : Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu, 2017 (Beograd : Dis publik). - 231 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN 978-86-80335-06-3.

Povodom obeležavanja 70 godina uspešnog rada, Institut za biološka istraživanja ”Siniša Stanković” je objavio monografiju pod nazivom ”Naših 70 godina”. Monografija prikazuje istorijski pregled rada Instituta, od samih početaka u okviru Srpske akademije nauka (1947), kroz sve faze njegovog razvoja, do danas, kada je Institut deo Univerziteta u Beogradu. Monografija obuhvata prikaz naučnoistraživačkog rada instituta kao celine, ali je razmtran i istorijski razvoj i doprinos 14 odeljenja koja danas aktivno rade u Institutu. U Monografiji je dat pregled svih zaposlenih u Institutu, od osnivanja do danas. Monografija je dokaz kontinuiteta osnovnih naučnih istraživanja iz oblasti biologije u Institutu, koja traju punih sedamdeset godina i svedoči da osnovna istraživanja u biologiji u Srbiji prate savremene svetske tokove. Monografija je potvrda da je biologija u Srbiji zabeležila izuzetan napredak.

Monografija se može preuzeti iz Repozitorijuma arhiviranih digitalnih radova Instuta, RADaR.

 

 

 

IBISS Monografija 2011 2015 webINSTITUT za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu : bibliografija : 2011-2015 / [urednici Pavle Pavlović i Mirjana Mihailović ; priređivač Zorica Janković]. - Beograd : Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet, 2016 (Beograd : Data Copy). - II, 327 str. ; 21 cm. ISBN 978-86-80335-05-6

Bibliografija radova istraživača Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu obuhvata projektni period od 2011. do 2015. godine. U ovom periodu Institut je vodio 21 projekat iz oblasti osnovnih istraživanja koje je finansiralo Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije, zatim 3 projekta u okviru Programa sufinansiranja integralnih i interdisciplinarnih istraživanja i 2 projekta u okviru Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja. 

 

 

 

biotehnologija
Biotehnologija u hortikulturi : drveće. [Knj.] 1
/ Ljiljana Radojević ; [sheme i crteži Jovana Miholčić ; vinjete Aleksandar Radojević]. - Beograd : AGM knjiga : Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", 2016 (Zemun : Graphic studio). - 259 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN 978-86-86363-65-7

Knjiga pod naslovom "Biotehnologija u hortikulturi: Drveće I" prof. dr Ljiljane Radojević sadrži četiri celine u kojima je detaljno opisana primena različitih metoda i tehnika za kulturu in vitro drveća. To je nova biotehnologija za mikropropagaciju značajnih drvenastih vrsta za voćarstvo, šumarstvo i parkovsku hortikulturu u odnosu na klasičnu propagaciju drveća u staklenicima i plantažama.

 

 

 

 

 

 

 

 

IBISS Monografija 2001 2010 webInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" u prvoj deceniji 21. veka : [monografija] / [Pavle Pavlović i Mirjana Mihailović ; prevod na engleski Jonathan Pendlebury]. - 2. izd. - Beograd : Univerzitet, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", 2013 (Beograd : Čugura print). - VIII, 390 str. : ilustr. ; 21 x 24 cm. ISBN 978-86-80335-04-9

Monografija o Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ u Beogradu obuhvata period istraživanja u Institutu u prvoj deceniji XXI veka i ukazuje na pravce i viziju budućeg razvoja biološke nauke u Srbiji. Pisana je tokom istraživačkog perioda, od 2011. do 2014, tako da smo bili u prilici da dobijemo jasnu potvrdu o kontinuitetu osnovnih naučnih istraživanja u Institutu koja traju više od šezdeset godina, i koja su u skladu sa Osnivačkim aktom Instituta.

 

 

 

DNS 6 kongres drustva za neuronauke srbije 2013 CDKnjiga sažetaka [Elektronski izvor] = Book of Abstract / VI Kongres DNS [Društvo za neuronauke Srbije], Beograd, 14-16, Novembar 2013. = 6th SNS [Serbian Neuroscience Society] Congress ; [organizatori Društvo za neuronauke Srbije ... [et al.] ; urednici Selma Kanazir, Danijela Savić, Aleksandra Isaković]. - Beograd : Društvo za neuronauke Srbije : Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja : Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", 2013 (Beograd : Društvo za neuronauke Srbije). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm. ISBN 978-86-917255-0-1

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent