Пројектни период 2002-2006.

Програм основних истраживања

"Еколошко-генетичке студије варијабилности популација Drosophila" #1527, Руководилац: др Марко Анђелковић

"Индикатори нарушености структуре и метаболичких функција у терестричним екосистемима" #1565, Руководилац: др Бранко Караџић

"Адаптације у природним и лабораторијским популацијама" #1570, Руководилац: др Бранка Туцић

"Физиолошки, цитолошки и биохемијски аспект ин витро регенерације реликтних, ендемичних и угрожениг биљних врста" #1573, Руководилац: др Љиљана Радојевић

"Пластичност раста и физиолошка пластичност у одговору на средински стрес код фитофагних шумских инсеката" #1615, Руководилац: др Јелица Лазаревић

"Интегративна истраживања водоземаца и гмизаваца централног Балкана" #1623, Руководилац: др Милош Калезић

"Лимнолошка испитивања Дунава и Ђердапске акумулација (1171-943 км)" #1628, Руководилац: др Весна Мартиновић-Витановић

"Ефекти магнетних поља и неуроактивних супстанци као модулатора активности централног нервног система" #1636, Руководилац: др Златко Пролић

"Пластичност мозга: експресија неуроналних гена у физиолошким и патолошким стањима" #1641, Руководилац: др Селма Каназир

"Неурохемијски и неурофизиолошки механизми оштећења и опоравка централног нервног система" #1647, Руководилац: др Мирјана Стојиљковић

"Модулација функције глукокортикоидног рецептора у току ћелијског одговора на стрес" #1654, Руководилац: др Гордана Матић

"Модулација ексцитабилности мембране и ритмови биоелектричне активности неурона бескичмењака и кичмењака. Анализа и моделирање" #1660, Руководилац: др Милка Ћулић

"Системски одговор на промењен редокс статус" #1669, Руководилац: др Михајло Спасић

"Генетички полиморфизам у природним популацијама сисара порекло, одржавање и ефекти Б хромозома" #1693, Руководилац: др Младен Вујошевић

"Светлосна и хормонална контрола растења и развића биљака" #1696, Руководилац: др Драгољуб Грубишић

"Карактеризација потенцијалног психотрпног дејства неких новосинтетисаних и природних неуроактивних супстанци" #1704, Руководилац: др Мирко Томић

"Морфофункционална испитивања ефеката хормона на неуроендокрини систем током животног циклуса" #1710, Руководилац: др Милка Секулић

"Генетички модификоване и ин витро гајене биљке модификација морфогенезе, секундарног метаболизма и економски значајних особина" #1716, Руководилац: др Бранка Винтерхалтер

"Молекуларни механизми регулације транскрипције гена за акутно-фазне протеине" #1722, Руководилац: др Горан Познановић

"Еволуција у хетерогеним срединама" #1725, Руководилац: др Јелка Црнобрња-Исаиловић

"Ћелијска и молекулска основа модулације имунских поремећаја" #1664, Руководилац: др Станислава Стошић-Грујичић

"Биодиверзитет и очување генофонда дрвећа у Србији" #1932, Руководилац: др Срђан Бојовић

Национални пројекти којима су руководиле друге институције

„Развој високопродуктивне аквакултуре и њене примене у заштити и унапређењу рибљих ресурса” #1354. Носилац: Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду. Рруководилац: др Мирослав Никчевић.

„Диверзитет и физиологија гљива и антимикробна активност секундарних метаболита биљака и гљива” #1511. Носилац: Биолошки факултет, Универзитет у Београду. Руководилац: др Јелена Вукојевић.

„Инвентаризација, мониторинг и вредновање компоненти фауне у интегралној заштити биодиверзитета” #1525. Носилац: Биолошки факултет, Универзитет у Београду. Руководилац: др Ивица Радовић.

„Вегетативно и генеративно размножавање ин витро угрожених биљних врста, у циљу ex situ заштите и продукције секундарних метаболита” #1530. Носилац: Биолошки факултет, Универзитет у Београду. Руководилац: др Радомир Коњевић.

„Неуроендокрина контрола ензимских система и редокс регулација у условима измењене хомеостазе” #1550. Носилац: Биолошки факултет, Универзитет у Београду. Руководилац: др Вукосава Давидовић.

„Хемијске и биохемијске консеквенце метал-лиганд интеракција” #1569. Носилац: Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду. Руководилац: др Светозар Никетић.

„Стероидогени и антиоксидативни ензими као индикатори хемијских стресора из околине” #1766. Носилац: Природно-математички факултет, Универзите у Новом Саду. Руководилац: др Радмила Ковачевић.

„Мембране и апопласт. улога у спољашњем и оксидативном стресу и биохемијској регулацији редокс процеса симпласта” #1934. Носилац: Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду. Руководилац: др Жељко Вучинић.

„Генско тестирање у пракси” #2019. Носилац: Институт за нуклеарне науке „Винча”, Универзитет у Београду. Руководилац: др Богомир Димитријевић.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent