Doktorske disertacije:

1. Despotović, G. Svetlana (2013): Parametri antioksidacionog zaštitnog sistema i koncentracija teških metala u viscelarnoj masi odabranih vrsta puževa i školjki Dunava, Tise i Velike Morave, Univerzitet u Beogrаdu, Beogrаd, Doktorskа disertаcijа, str. 1-137.

2. Todorović, U. Ana (2013): Ekspresija antioksidativnih enzima i transkripcionog faktora NRF2 kod pacijentkinja sa benigno, premaligno i maligno transformisanim endometrijumom, Biološki fаkultet, Univerzitet u Beogrаdu, Beogrаd, Doktorskа disertаcijа, str. 1-148.

3. Perendija, R. Branka (2012): Parametri antioksidacione zаštite u tkivima nekih vrsta slatkovodnih riba iz jezera gruža, Biološki fаkultet, Univerzitet u Beogrаdu, Beogrаd, Doktorskа disertаcijа, str.1-212.

4. Borković-Mitić, S. Slavica (2011): Antioksidаcioni zаštitni sistem kаo biomаrker oksidаcionog stresа u tkivimа nekih vrstа slаtkovodnih školjki nа rаzličitim lokаlitetimа reke Sаve, Biološki fаkultet, Univerzitet u Beogrаdu, Beogrаd, Doktorskа disertаcijа, str.1-220.

5. Radovanović, B. Tijana (2011): Molekulаrno fiziološkа kаrаkterizаcijа biomаrkerа u rаzličitim tkivimа mrene i njenom crevnom pаrаzitu Pomphorhynchus laevis iz Dunаvа, Biološki fаkultet, Univerzitet u Beogrаdu, Beogrаd, Doktorskа disertаcijа, str.1-191.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent