Odeljenje za neurobiologiju formirano je u okviru Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerziteta u Beogradu ranih šezdesetih godina na ideju i uz angažovanje akademika Ljubisava Rakića. Tokom poslednjih 50 godina istraživanja na Odeljenju dala su značajan doprinos ispitivanju osnovnih procesa u nervnom sistemu. Odeljenje za Neurobiologiju čine laboratorije za: Molekularnu neurobiologiju, Neurohemiju i Neurofiziologiju koje ujedno predstavljaju i naučnu bazu za osnovne i doktorske studije na Biološkom fakultetu.

Odeljenje broji 40 saradnika. Članovi Odeljenja su angažovani kao predavači na osnovnim i Doktorskim studijama na Biološkom Fakultetu (BF), Univerziteta u Beogradu, na studijskim programima Molekularna Biologija i Neuronauke.

OSNOVNE TEME:

  • bihejvioralno i elektrofiziološko izučavanje centralnog nervnog sistema (CNS)
  • biohemijska organizacija CNSa
  • neuroimunologija
  • molekularno i bihejvioralno izučavanje plastičnosti CNSa
  • neurodegenerativne bolesti CNSa
  • kancer i genska terapija moždanih tumora (animalni model višestruko rezistentnog glioma, mehanizmi višestruke rezistencije, novi terapeutski pristupi)
  • biohemijske i molekularne osnove povrede i oporavka mozga
  • terapeutski i farmaceutski pristupi u lečenju poremećaja CNSa
  • izučavanje neurobiologije spavanja i disanja u animalnim modelima starenja i neurodegenerativnih bolesti i identifikacija neuronskih mreža odgovornih za regulaciju spavanja i disanja

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent