Projekat obuhvata sledeće istraživačke zadatke kojima je zajedničko korišćenje tehnika gajenja in vitro:

Morfogeneza in vitro: Istraživanja regeneracije i multiplikacije izdanaka, rizogeneze, somatske embriogeneze i androgeneze vrše se na Allium schoenoprassum, Frittilaria meleagris, Iris reichenbachii, Arabidopsis thaliana, Pinus peuce, Pinus heldreichii i gajenim vrstama: pšenici, žutom zvezdanu i kupusima. Uspostavljaju se protokoli za precizno razdvajanje i definisanje različitih puteva organogeneze i zaokružuju histološkim i citološkim analizama. Istražuje se efekat GA3 na regenerativni kapacitet spanaća i grananje žutog zvezdana. Svetlosna i skening elektronska mikroskopija i in situ hibridizacija se koriste za proučavanje interakcije GA3 sa ostalim hormonima i praćenje ekspresije transkripata gena za GA 20 oksidazu, KNOX/STM gena i LAS ortologa. Na listovima duvana istražuje se senescencija i apoptoza.

Balkansko poluostrvo predstavlja jedan od glavnih centara biodiverziteta u Evropi i odlikuje se velikim brojem endemičnih rodova i vrsta biljaka. Postoji potreba za razvijanjem novih i unapređenjem postojećih metoda zaštite retkih i ugroženih biljnih vrsta sa ovog područja i za intenziviranjem istraživanja koja bi omogućila racionalno upravljanje biljnim resursima, njihovo plansko i kontrolisano iskorišćavanje, kao i očuvanje prirodnih staništa. Kao rešenje dela ovog problema, projekat predlaže stvaranje ex situ strategija zaštite za odabrane retke i/ili ugrožene biljne vrste. Istraživanja u okviru projekta podrazumevaju utvrđivanje genetičkog diverziteta u postojećim populacijama biljnih vrsta analizom molekularnih i fitohemijskih markera, kao i uspostavljanje i održavanje kolekcija germplazme (semena i/ili in vitro kultura), u kojima je održana genetička varijabilnost ovih vrsta.

Projekаt se odnosi nа rаzvoj sаvremenih biotehnoloških metodа u proizvodnji ukrаsnih biljаkа. Pored klаsičnih istrаživаnjа kojа se odnose nа proučаvаnje morfogeneze in vitro, rаdiće se trаnsformаcijа Agrobacterium vektorimа u cilju dobijаnjа biljаkа sа poboljšаnim osobinаmа, а posebnа pаžnjа će biti posvećenа rаzvoju metodа kriobiologije. Proučаvаće se nutritivni, hormonаlni, svetlosni i temperаturni fаktori morfogeneze in vitro, u cilju efikаsnije regenerаcije.

Stres izazvan visokim temperaturama (eng. heat stress - HS) smatra se jednim od najvažnijih faktora koji ograničavaju prinos kulturnih biljaka. Kao rezultat globalnog zagrevanja u narednih 30 godina predviđa se pad prinosa krompira od 10-26% za region jugoistočne Evrope, uključujući Srbiju, koji bi se mogao svesti na 5-11% korišćenjem HS-tolerantnih sorti. Istraživanja u okviru predloženog projekta podrazumevaju razvoj i primenu proteinskih markera koji bi omogućili efikasan i brz odabir sorti krompira prema otpornosti na HS. Naš projekat u tu svrhu predlaže korišćenje proteina stresa povezanih sa HS tolerancijom biljaka i temperaturno-nestabilnih proteina koji uslovljavaju osetljivost biljaka prema visokim temperaturama. Rezultati kvantitativne analize predloženih proteinskih markera će biti korelisani sa morfometrijskim parametrima i parametrima prinosa za svaki od ispitivanih sorti korišćenjem odabranih statističkih metoda. Naša očekivanja su da predloženi projekt omogućiti razvoj biotehnološkog postupka za skrining većeg broja genotipova prema otpornosti na HS i ukazati na HS tolerantne sorte krompira koje bi bile pogodne za gajenje u Srbiji u izmenjenim klimatskim uslovima.

Strana 1 od 3

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent