sreda, 22 jun 2016 10:13

Citiranost

Prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj, 2008), kojim se utvrđuje postupak sticanja naučnih i istraživačkih zvanja, kandidat, odnosno komisija za pisanje izveštaja o kandidatu, treba da dostavi kompletnu bibliografiju kandidata sa potpunim referencama razvrstanim prema kategorijama naučnog rada (M koeficijenti).

Zvaničnu potvrdu na memorandumu biblioteke sa pečatom i potpisom bibliotekara o broju citata izdaju Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković" (bez samocitata) i Biblioteka Matice srpske (sa samocitatima). Ova usluga se naplaćuje prema utvrđenom cenovniku (na cenu utiču: period za koji se traži citiranost, broj citata, urgentnost izdavanja potvrde i format izdavanja potvrde). Rok za izradu je 10 dana.

Kandidat treba da dostavi svoje osnovne podatke i kompletnu bibliografiju sa tačnim rasporedom autora urađenu hronološki. Pretraživanje citiranosti radova se vrši za svaki pojedinačni rad iz priložene bibliografije prem prvom autoru. Podnosilac zahteva dobija bibliografiju citiranih radova za traženi period u elektronskoj formi na CD-u i zvaničnu potvrdu na memorandumu Biblioteke sa pečatom i potpisom bibliotekara o broju citata.

Ukoliko nije neophodno da ovaj prilog za sticanje zvanja ima pečat i potpis biblioteke, kandidat, odnosno komisija mogu sami da sačine bibliografiju sa brojem citata. Ovde su navedni uputstva i dokumenati koji mogu biti od pomoći prilikom izrade bibliografije:

Dr Stela Filipi Matutinović, Naučne informacije u Srbiji, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 2013. – publikacija namenjena za edukaciju doktoranada i istraživača u oblasti evaluacije naučnog rada, pristupa i korišćenju raspoloživih elektronskih izvora i pronalaženju relevantnih

Tumačenje SCI liste koju je izdao Nacionalni savet za visoko obrazovaje RS

Analitičar za biologiju - pri Ministarstvu nauke od kog se može dobiti više informacija u vezi sa vrednovanjem naučnog rada

Autocitati, kocitati, heterocitati: autocitati (samocitati) su citati kod kojih autori (prvi autor) citiraju svoje prethodne radove; kocitati su citati kod koji autori citiraju druge autore sa kojima su pisali neki raniji rad; heterocitati (pravi citati) su citati kod kojih autori citiraju druge autore. Prema Pravilniku o sticanju zvanja potrebno je u svojoj bibliografiji navesti ukupan broj citata, broj heterocitata i broj autocitata.

Kategorizacija domaćih časopisa koja se ažurira prema dokumentima preuzetih sa veb-stranice Ministarstva nauke.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent