SearchSearch
Navigacija
Navigacija

Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja 2011-2019

Stres izazvan visokim temperaturama (eng. heat stress - HS) smatra se jednim od najvažnijih faktora koji ograničavaju prinos kulturnih biljaka. Kao rezultat globalnog zagrevanja u narednih 30 godina predviđa se pad prinosa krompira od 10-26% za region jugoistočne Evrope, uključujući Srbiju, koji bi se mogao svesti na 5-11% korišćenjem HS-tolerantnih sorti. Istraživanja u okviru predloženog projekta podrazumevaju razvoj i primenu proteinskih markera koji bi omogućili efikasan i brz odabir sorti krompira prema otpornosti na HS. Naš projekat u tu svrhu predlaže korišćenje proteina stresa povezanih sa HS tolerancijom biljaka i temperaturno-nestabilnih proteina koji uslovljavaju osetljivost biljaka prema visokim temperaturama. Rezultati kvantitativne analize predloženih proteinskih markera će biti korelisani sa morfometrijskim parametrima i parametrima prinosa za svaki od ispitivanih sorti korišćenjem odabranih statističkih metoda. Naša očekivanja su da predloženi projekt omogućiti razvoj biotehnološkog postupka za skrining većeg broja genotipova prema otpornosti na HS i ukazati na HS tolerantne sorte krompira koje bi bile pogodne za gajenje u Srbiji u izmenjenim klimatskim uslovima.

Stres izazvan visokim temperaturama (eng. heat stress - HS) smatra se jednim od najvažnijih faktora koji ograničavaju prinos kulturnih biljaka. Kao rezultat globalnog zagrevanja u narednih 30 godina predviđa se pad prinosa krompira od 10-26% za region jugoistočne Evrope, uključujući Srbiju, koji bi se mogao svesti na 5-11% korišćenjem HS-tolerantnih sorti. Istraživanja u okviru predloženog projekta podrazumevaju razvoj i primenu proteinskih markera koji bi omogućili efikasan i brz odabir sorti krompira prema otpornosti na HS. Naš projekat u tu svrhu predlaže korišćenje proteina stresa povezanih sa HS tolerancijom biljaka i temperaturno-nestabilnih proteina koji uslovljavaju osetljivost biljaka prema visokim temperaturama. Rezultati kvantitativne analize predloženih proteinskih markera će biti korelisani sa morfometrijskim parametrima i parametrima prinosa za svaki od ispitivanih sorti korišćenjem odabranih statističkih metoda. Naša očekivanja su da predloženi projekt omogućiti razvoj biotehnološkog postupka za skrining većeg broja genotipova prema otpornosti na HS i ukazati na HS tolerantne sorte krompira koje bi bile pogodne za gajenje u Srbiji u izmenjenim klimatskim uslovima.

Projekаt se odnosi nа rаzvoj sаvremenih biotehnoloških metodа u proizvodnji ukrаsnih biljаkа. Pored klаsičnih istrаživаnjа kojа se odnose nа proučаvаnje morfogeneze in vitro, rаdiće se trаnsformаcijа Agrobacterium vektorimа u cilju dobijаnjа biljаkа sа poboljšаnim osobinаmа, а posebnа pаžnjа će biti posvećenа rаzvoju metodа kriobiologije. Proučаvаće se nutritivni, hormonаlni, svetlosni i temperаturni fаktori morfogeneze in vitro, u cilju efikаsnije regenerаcije.

Projekаt se odnosi nа rаzvoj sаvremenih biotehnoloških metodа u proizvodnji ukrаsnih biljаkа. Pored klаsičnih istrаživаnjа kojа se odnose nа proučаvаnje morfogeneze in vitro, rаdiće se trаnsformаcijа Agrobacterium vektorimа u cilju dobijаnjа biljаkа sа poboljšаnim osobinаmа, а posebnа pаžnjа će biti posvećenа rаzvoju metodа kriobiologije. Proučаvаće se nutritivni, hormonаlni, svetlosni i temperаturni fаktori morfogeneze in vitro, u cilju efikаsnije regenerаcije.

Obaveštenje o kolačićima

IBISS koristi analitičke "kolačiće" (eng. "cookies") za analizu korišćenja sajta u cilju unapređenja korisničkog iskustva, klikom na "Prihvatam" dajete saglasnost za korišćenje kolačića.