sreda, 22 jun 2016 10:49

Doktorske disertacije

Doktorske studije na Univerzitetu u Beogradu

Doktorska disertacija je samostalni i originalni naučnoistraživački rad kandidata u jednoj ili više naučnih oblasti i predstavlja završnio deo programa doktorskih studija. Kandidat stiče pravo na prijavu doktorske disertacije kada ispuni uslove i položi ispite predviđene studijskim programom.

Student podnosi prijavu teme doktorske disertacije odgovarajućem telu fakulteta na odgovarajućem obrascu koje ono razmatra i predlaže mentora i Komisiju za ocenu naučne zasnovanosti teme disertacije i pred kojima student brani predloženu temu. Predsednik Komisije priprema izveštaj o oceni u roku od 30 dana od dana imenovanja Komisije na osnovu koje nastavno-naučno veće donosi odluku o prihvatanju teme i određivanju mentora što se dostavlja studentu i mentoru.

Doktorsku disertaciju u elektronskom obliku i odgovarajućem broju štampanih primeraka i pisanu saglasnost mentora da može podneti doktorsku disertaciju na ocenu, student podnosi fakultetu najkasnije šest meseci pre isteka roka za završetak studija. Nastavno-naučno veće potom formira Komisiju za ocenu doktorske disertacije u skladu sa Pravilnikom koja daje ocenu doktorske disertacije sa obrazloženjem.

Nakon prijema izveštaja Komisije za ocenu doktorske disertacije, dekan je dužan da doktorsku disertaciju i izveštaj Komisije učini dostupnim javnosti u biblioteci fakulteta i u elektronskoj verziji na zvaničnoj internet stranici fakulteta i Univerziteta http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/ , do odbrane disertacije. Rok za uvid javnosti je 30 dana pre usvajanja izveštaja komisije.

Odbrana doktorske disertacije je usmena i javna, a kandidat je brani pred Komisijom za odbranu doktorske disertacije. Dan, čas i mesto odbrane zakazuje se posebnom odlukom dekana. Informacija o odbrani doktorske disertacije sa podacima o kandidatu, temi, vremenu i mestu održavanja odbrane, objavljuje se u sredstvima javnog informisanja i na internet stranici fakulteta, najkasnije pet dana pre datuma održavanja odbrane.

Lice koje odbrani doktorsku disertaciju stiče naučni naziv doktora nauka u odgovarajućoj naučnoj oblast. Fakultet na kome je kandidat odbranio doktorsku disertaciju dužan je da u roku od mesec dana od dana odbrane dostavi Univerzitetu original zapisnika sa odbrane doktorske disertacije.

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ trajno čuva štampanu i elektronsku verziju doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu. Elektronska kopija disertacije se čuva u Digitalnom repozitorijumu Univerzitet http://eteze.bg.ac.rs/.

Kopletan tekst Pravilnka dostupan je ovde:

Pravilnik o doktotskim studijama UB iz 2010.
Pravilnik o doktorskim studijama UB iz 2016. (primenjuje se na studente upisane na doktorske studije počev od 2016/2017)
Pravilnik o doktorskim studijama UB - Biološko fakultet (15/276-07.09.2018)

Oblikovanje disretacije

Uputstvo za blik i sadržaj doktorske diertacije koja se brani na Univerzitetu u Beogradu u skladu sa važećim pravilnikom o izradi doktorske disertaicje dostupno je na sajtu Univerziteta: http://bg.ac.rs/files/sr/studije/Doktorska-oblik-sadrzaj.pdf

U cilju adekvatnog pohranjivanja doktorske disertacije u Digitalni repozitorijum UB, u skladu sa načelom otvorenog pristupa naučnom znanju, obavezni sastavni deo disertacije su i:

 

 

Ove izjave dodaju se na kraju disertacije, iza biografije autora, i u štampanoj i u elektronskoj verziji. VAŽNO: U elektronskoj verziji potpis na izjavama nije potreban.

Univerzitetska biblioteka ”Svetozar Marković” realzuje kurs za studente doktorskih studija ”Oblikovanje doktorske disertacije” koji se redovno održava nekoliko puta tokom školske godine. Sve o ovom kursu možete pročitati ovde: http://www.unilib.rs/usluge/edukacija/.

O svim detaljima u vezi sa procedurom prijave i predaje doktorske disertacije, studenti treba da se informišu kod prodekana za doktorske studije na fakulteti na kom su upisali doktorske studije.

Važni linkovi

Univerzitet u Beogradu – doktorske studije
UviDok - Uvid u javnosti u doktorske disertacije
E-teze Univerziteta u Beogradu
NaRDuS - Nacionalni repozitorijum doktorskih disertacija u Srbiji

Retrospektivna digitalizacija doktorskih teza

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković", depozitna biblioteka doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Beogradu, započela je projekat retrospektivne digitalizacije doktorskih teza. Svi radovi, koji na ovaj način budu pohranjeni u digitalni repozitorijum dobiće svoj trajni link, u određenom trenutku DOI broj i biće vidljivi preko Evropskog portala Dart Europe. Na ovaj način biće digitalizovane samo one disertacije koje se čuvaju u fondu Univerzitetske biblioteke.

Procedura za unos disertacija odbranjenih pre 2012. godine u digitalni repozitorijum zasniva se na proceduri koja se odnosi na nove doktorske disertacije. Potrebno je podneti zahtev za digitalizaciju, popuniti formulare, pripremiti prateći materijal, a disertacije će skenirati Univerzitetska biblioteka bez naknade troškove.

Zahtev za digitalizaciju

Formular sa metapodacima

Prilog - izjava o autorstvu i korišćenju

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent